Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa Życia

NIEDZIELA: Dz 1,1–11; Ef 1,17–23; Mk 16,15–20

Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga

 
Jezus uka­zaw­szy się Jede­na­stu powie­dział do nich:
Idź­cie na cały świat i gło­ście Ewan­ge­lię wszel­kie­mu stwo­rze­niu. Kto uwie­rzy i przyj­mie chrzest, będzie zba­wio­ny; a kto nie uwie­rzy, będzie potę­pio­ny. Tym zaś, któ­rzy uwie­rzą, te zna­ki towa­rzy­szyć będą: W imię moje złe duchy będą wyrzu­cać, nowy­mi języ­ka­mi mówić będą; węże brać będą do rąk i jeśli­by co zatru­te­go wypi­li, nie będzie im szko­dzić. Na cho­rych ręce kłaść będą i ci odzy­ska­ją zdro­wie.
Po roz­mo­wie z nimi Pan Jezus został wzię­ty do nie­ba i zasiadł po pra­wi­cy Boga. Oni zaś poszli i gło­si­li Ewan­ge­lię wszę­dzie, a Pan współ­dzia­łał z nimi i potwier­dzał naukę zna­ka­mi, któ­re jej towa­rzy­szy­ły.
Roz­wa­ża­nie
Naucza­niu Ewan­ge­lii towa­rzy­szyć będą róż­ne zna­ki. Ocze­ki­wa­li­by­śmy w tym miej­scu spek­ta­ku­lar­nych wyda­rzeń, wywo­łu­ją­cych powszech­ne zdu­mie­nie. O takich zna­kach Jezus mówi wyraź­nie i trze­ba je rozu­mieć dosłow­nie. Zbyt czę­sto ich jed­nak nie dostrze­ga­my. Jed­nak­że jest znak, któ­re­go war­tość jest szcze­gól­na – to nawró­ce­nie ser­ca, zmia­na myśle­nia i pój­ście za Jezu­sem. To jest ten znak, o któ­ry cho­dzi naj­bar­dziej, a któ­ry naj­wy­raź­niej potwier­dza dzia­ła­nie łaski Bożej. O ten znak przede wszyst­kim pro­śmy Jezu­sa.

rs