Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Ataki na wolność religijną

ks. kard. Domi­nik Duka — Pry­mas Czech

Kie­dy mówię o Kra­ko­wie i św. Sta­ni­sła­wie, nie mogę wyma­zać z pamię­ci księ­cia kar­dy­na­ła Ada­ma Ste­fa­na Sapie­hy, obroń­cy Pol­ski, Kra­ko­wa i kon­se­kra­to­ra Jana Paw­ła II. Chciał­bym też tutaj z całą ser­decz­no­ścią wspo­mnieć następ­cę Karo­la Woj­ty­ły, kar­dy­na­ła Fran­cisz­ka Machar­skie­go. (…) Kra­ków dla mnie to tak­że bazy­li­ka ojców domi­ni­ka­nów przy uli­cy Sto­lar­skiej 12. Pozwo­lę sobie stwier­dzić, że to miej­sce zapi­sa­ło się głę­bo­ko nie tyl­ko w moim ser­cu, ale tak­że w dzie­jach wol­no­ści cze­skie­go Kościo­ła. (…) Obraz Dobre­go Paste­rza miał przed oczy­ma św. Sta­ni­sław, kie­dy miłość do czło­wie­ka oraz pra­gnie­nie pra­wo­ści i spra­wie­dli­wo­ści dopro­wa­dzi­ły go do kon­flik­tu z wła­dzą pań­stwo­wą, prze­ko­na­ną o pra­wo­moc­no­ści swej tota­li­tar­nej uzur­pa­cji, nie uwzględ­nia­ją­cej god­no­ści czło­wie­ka i sza­cun­ku dla życia. (…) Spo­glą­da­jąc na to wyobra­że­nie Dobre­go Paste­rza, od cza­su mojej pierw­szej piel­grzym­ki do Zie­mi Świę­tej, zada­ję sobie pyta­nie czy współ­cze­sny świat znaj­du­je tutaj inspi­ra­cję, myślę przede wszyst­kim o naszym kon­ty­nen­cie i o Euro­pie Środ­ko­wej, w któ­rej nasze naro­dy ode­gra­ły tak zna­czą­cą rolę. (…) Wzma­ga­ją­ce się współ­cze­śnie ata­ki na wol­ność reli­gij­ną oraz jej nego­wa­nie są poważ­nym zagro­że­niem nie tyl­ko dla Kościo­ła, ale dla całe­go rodza­ju ludz­kie­go. Postać Dobre­go Paste­rza, któ­rą pro­mie­niu­je św. Sta­ni­sław jest tak­że wyzwa­niem wobec tych, któ­rzy chcie­li­by wyko­rzy­stać reli­gię do nego­wa­nia wol­no­ści, tole­ran­cji i huma­ni­zmu.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej w uro­czy­stość św. Sta­ni­sła­wa BM, Kra­ków, 13 maja 2012 r.