Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Św. Florian – szczególnym znakiem

ks. kard. Sta­ni­sław Dzi­wisz Metro­po­li­ta Kra­kow­ski

828 lat temu, na jesie­ni 1184 roku, reli­kwie św. Flo­ria­na dotar­ły do Kra­ko­wa. Ofia­ro­wał je dla kró­lew­skie­go, pod­wa­wel­skie­go gro­du papież Lucjusz III. Od tam­tych zamierz­chłych cza­sów zaczę­ła się szcze­gól­na histo­ria obec­no­ści świę­te­go Męczen­ni­ka w życiu wia­ry miesz­kań­ców nasze­go mia­sta, a tak­że całe­go Kościo­ła w Pol­sce. (…)
„Kościół w Pol­sce – pisał przed laty Ojciec Świę­ty – zanim wydał wła­sne­go Świę­te­go i Męczen­ni­ka, Bisku­pa kra­kow­skie­go Sta­ni­sła­wa, i uzy­skał w nim swe­go Patro­na, opie­rał się nie­ja­ko i rósł na doj­rza­łych owo­cach świę­to­ści Kościo­ła Powszech­ne­go, na świę­tych, któ­rych wyda­ły inne naro­dy. Oni byli wów­czas dla nasze­go Kościo­ła dro­go­wska­za­mi i prze­wod­ni­ka­mi na dro­dze do świę­to­ści, któ­ra wnet zaczę­ła przy­no­sić plon na rodzi­mym grun­cie. Świę­ty Flo­rian stał się dla nas wymow­nym zna­kiem tej powszech­no­ści i stał się zna­kiem szcze­gól­nej wię­zi Kościo­ła i Naro­du pol­skie­go z Namiest­ni­kiem Chry­stu­sa i ze sto­li­cą chrze­ści­jań­stwa” (23 kwiet­nia 1984 r.). Takie zada­nie speł­nił i nadal speł­nia św. Flo­rian.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej w świę­to św. Flo­ria­na, męczen­ni­ka, patro­na mia­sta Kra­ko­wa, 4 maja 2012 r.