Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa Życia

NIEDZIELA: ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO
Dz 2,1–11; 1 Kor 12,3b–7.12–13; J 20,19–23

Jezus daje Ducha Świętego

Zesła­nie Ducha Świę­te­go, kate­dra w Lizbo­nie

Wie­czo­rem w dniu zmar­twych­wsta­nia, tam gdzie prze­by­wa­li ucznio­wie, drzwi były zamknię­te z oba­wy przed Żyda­mi. Przy­szedł Jezus, sta­nął pośrod­ku, i rzekł do nich: Pokój wam! A to powie­dziaw­szy, poka­zał im ręce i bok. Ura­do­wa­li się zatem ucznio­wie ujrzaw­szy Pana.
A Jezus zno­wu rzekł do nich: Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posy­łam. Po tych sło­wach tchnął na nich i powie­dział im: Weź­mij­cie Ducha Świę­te­go. Któ­rym odpu­ści­cie grze­chy, są im odpusz­czo­ne, a któ­rym zatrzy­ma­cie, są im zatrzy­ma­ne.
Roz­wa­ża­nie
To nie było jed­no z wie­lu słów Jezu­so­we­go naucza­nia, wypo­wie­dzia­ne gdzieś na pale­styń­skich dro­gach do przy­pad­ko­wych słu­cha­czy. To była naj­bar­dziej wznio­sła pro­kla­ma­cja: Jezus zawo­łał dono­śnym gło­sem, w naj­bar­dziej uro­czy­stym dniu Świę­ta Namio­tów – mówił tak o Duchu Świę­tym. Nie bez przy­czy­ny! Zanim Duch Świę­ty został zesła­ny na Apo­sto­łów, został uro­czy­ście zapo­wie­dzia­ny, bo winien być ocze­ki­wa­nym, wypro­szo­nym, utę­sk­nio­nym Gościem ludz­kie­go ser­ca. Przy­zy­waj­my Jego świę­tej obec­no­ści, bo nic jej nie zastą­pi. Bo czym­że był­by czło­wiek bez ducha? Czym był­by chrze­ści­ja­nin bez Ducha Świę­te­go?

rs