Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Miejsce na platformie

ks. abp Józef Micha­lik

Tele­wi­zja Trwam i Radio Mary­ja od dosyć daw­na były bar­dzo trud­ne, i będą dalej dla tych ludzi, któ­rzy są zupeł­nie innej orien­ta­cji. Będą nie do przy­ję­cia. I to trze­ba przy­jąć. Nato­miast w demo­kra­tycz­nym pań­stwie, w któ­rym żyje­my, mamy pra­wo osą­dzać kry­te­ria­mi demo­kra­tycz­ny­mi wszyst­kie zaist­nia­łe fak­ty. Wśród tych, któ­rzy otrzy­ma­li zgo­dę na zaist­nie­nie na nowej plat­for­mie cyfro­wej, są tyl­ko jed­no­kie­run­ko­wi nadaw­cy. Nato­miast ta sta­cja, któ­ra jest pry­wat­na, powin­na być potrak­to­wa­na wła­śnie sze­ro­ko, demo­kra­tycz­nie, bo speł­nia warun­ki. Zna­le­zio­no, po ośmiu latach ist­nie­nia, że jest ona nie­wy­pła­cal­na. To jest argu­ment nie­po­waż­ny. Nikt w to nie wie­rzy. Zresz­tą reak­cja ludzi jest jed­no­znacz­na i trak­to­wa­nie jej w taki spo­sób, jak jest trak­to­wa­na, jest nie­od­po­wie­dzial­ne. To budzi pod­mio­to­wość spo­łecz­ną. Ale kie­dyś ci ludzie nauczą się wyma­gać w innych spra­wach. I na tym stra­ci rząd. Kon­fe­ren­cja Epi­sko­pa­tu jed­no­gło­śnie wypo­wie­dzia­ła się na ten temat, że to nie jest w porząd­ku, że ta rze­czy­wi­stość powin­na być zre­wi­do­wa­na i oce­nio­na ina­czej.
Frag­ment wywia­du dla Radia Waty­kań­skie­go, 15 maja 2012 r.