Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Tutaj wszystko się zaczęło

ks. kard. Sta­ni­sław Dzi­wisz Metro­po­li­ta Kra­kow­ski

W Wado­wi­cach zaczę­ła się przy­go­da życia Karo­la Woj­ty­ły z Jezu­sem Chry­stu­sem, któ­ra dopro­wa­dzi­ła go do naj­wyż­sze­go urzę­du i służ­by w Koście­le. Warun­kiem tej służ­by była miłość. Przy­po­mi­na nam o tym wyraź­nie dzi­siej­sza Ewan­ge­lia, sta­no­wią­ca zapis roz­mo­wy zmar­twych­wsta­łe­go Jezu­sa z Szy­mo­nem Pio­trem nad brze­giem Jezio­ra Gali­lej­skie­go. Pod­czas roz­mo­wy padło potrój­ne pyta­nie o miłość, bo to ona była i jest warun­kiem służ­by Jezu­so­wi Chry­stu­so­wi i Jego Kościo­ło­wi. „Szy­mo­nie, synu Jana, czy miłu­jesz Mnie wię­cej ani­że­li ci?”. Szy­mon znał swo­je sła­bo­ści, ale był czło­wie­kiem żar­li­we­go ser­ca. Dla­te­go szcze­rze, a jed­no­cze­śnie pokor­nie odpo­wie­dział: „Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham”. „Panie, Ty wszyst­ko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham”. W odpo­wie­dzi usły­szał: „Paś baran­ki moje. Paś owce moje” (J 21,15–17).
Podob­ną roz­mo­wę Jezus odbył wie­lo­krot­nie z Karo­lem Woj­ty­łą, ile­kroć powo­ły­wał go do pod­ję­cia coraz więk­szej odpo­wie­dzial­no­ści w Koście­le jako kapła­na, bisku­pa, kar­dy­na­ła i Papie­ża. (…) Naj­więk­szą miło­ścią jego życia był Jezus Chry­stus i w imię tej miło­ści słu­żył czło­wie­ko­wi i świa­tu.
Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej w 92. rocz­ni­cę uro­dzin Jana Paw­ła II, Wado­wi­ce, 18 maja 2012 r.