Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Podstawą wiary jest Słowo Boże

Ks. bp Tadeusz Rakoczy Ordynariusz Diecezji Bielsko-Żywieckiej

Jednym z największych zagrożeń dla wiary w Boga wcale nie jest ateizm występujący w życiu społecznym, politycznym czy rodzinnym, lecz traktowanie przekazu Ewangelii jako reliktu z przeszłości. Zagrożeniem jest traktowanie jej nie jako czegoś nowego, dynamicznego, co teraz i tutaj ma znacznie dla nas. Ewangelia jest bowiem nie tylko przekazem treści tego, co dla nas Pan Jezus uczynił, co nam powiedział, Ewangelia jest Nim samym. Chrystus jest dobrą nowiną o zbawieniu każdego bez wyjątku człowieka. (…) Podstawą wszelkiej autentycznej i żywej wiary jest Słowo Boże głoszone, przyjęte, celebrowane i rozważane w Kościele. Przecież wierzymy, że tym ostatecznym Słowem Boga wypowiedzianym do każdego pokolenia jest Jego jednorodzony Syn. Dlatego czytając Pismo Święte, chodzi o jedno spełnienie: by od czytania przejść do spotkania. Nie możemy być tylko czytelnikami Słowa, bo nawet ateista może znać na pamięć całą Ewangelię, a nie spotkać się Chrystusem. (…) Po latach z podziwem patrzymy na święte życie Jana Pawła II, które znamy, bo mamy w nim swój udział. Był człowiekiem wielkiej wiary, ogromnej miłości i nadziei, niesamowitej dyspozycyjności i niezwykłej pokory. Umacnialiśmy się jego wielką wiarą i całkowitym oddaniem się Chrystusowi i Jego Kościołowi.
Fragment homilii wygłoszonej w Bielsku-Białej, 18 maja 2012 r.