Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa Życia

NIEDZIELA: UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY
Pwt 4,32–34.39–40; Rz 8,14–17; Mt 28,16–20

Chrzest w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego

fot. W. Pła­ne­ta

Jede­na­stu uczniów uda­ło się do Gali­lei na górę, tam gdzie Jezus im pole­cił. A gdy Go ujrze­li, odda­li Mu pokłon. Nie­któ­rzy jed­nak wąt­pi­li.
Wte­dy Jezus zbli­żył się do nich i prze­mó­wił tymi sło­wa­mi: Dana Mi jest wszel­ka wła­dza w nie­bie i na zie­mi. Idź­cie więc i nauczaj­cie wszyst­kie naro­dy, udzie­la­jąc im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świę­te­go. Uczcie je zacho­wy­wać wszyst­ko, co wam przy­ka­za­łem.
A oto Ja jestem z wami przez wszyst­kie dni, aż do skoń­cze­nia świa­ta.
Roz­wa­ża­nie
Dzień Trój­cy Świę­tej jest zapro­sze­niem, by w naszym życiu wysi­łek umy­słu i wia­ry szły w parze, obok sie­bie, wza­jem­nie się uzu­peł­nia­jąc. Z wia­rą przyj­mu­je­my sło­wo Boga, któ­re odsła­nia tajem­ni­cę Boga, a rów­no­cze­śnie umy­słem pró­bu­je­my tę tajem­ni­cę opi­sać. Bóg pozwa­la zbli­żać się do sie­bie wiel­kim ser­com, któ­re prze­ni­ka wia­ra, i wiel­kim umy­słom, któ­ry­mi kie­ru­je poko­ra. Wie­rzą­ce ser­ce i pokor­ny umysł woła­ją dziś razem: Chwa­ła Ojcu i Syno­wi, i Ducho­wi Świę­te­mu…

rs