Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Kościół jest dla nas

ks. kard. Sta­ni­sław Dzi­wisz Metro­po­li­ta Kra­kow­ski

Św. Paweł, pisząc o Chry­stu­sie w Liście do Efe­zjan, stwier­dził: Bóg „wszyst­ko pod­dał pod Jego sto­py, a Jego same­go usta­no­wił nade wszyst­ko Gło­wą dla Kościo­ła, któ­ry jest Jego Cia­łem” (Ef 1, 22–23). Taka jest praw­da o Koście­le, wiel­kiej wspól­no­cie ukrzy­żo­wa­ne­go i zmar­twych­wsta­łe­go Pana, do któ­rej my wszy­scy mamy przy­wi­lej nale­żeć. Kościół jest świę­ty dzię­ki świę­to­ści swe­go Zało­ży­cie­la i Gło­wy. (…) Przy­po­mi­na­my dzi­siaj tę fun­da­men­tal­ną praw­dę o Koście­le, bo jest on dobrem wspól­nym dla wszyst­kich ludzi. Jest on naszym domem. Jest dla nas. Jest on otwar­ty dla wszyst­kich szu­ka­ją­cych sen­su życia, pra­gną­cych oca­lić swój los, szu­ka­ją­cych dro­gi pro­wa­dzą­cej do nie­ba, czy­li do osta­tecz­ne­go celu. Nie ma Chry­stu­sa bez Kościo­ła, i nie ma Kościo­ła bez Chry­stu­sa. Powin­ni­śmy żyć na co dzień tą praw­dą, bo jak­że czę­sto kar­mie­ni jeste­śmy zde­for­mo­wa­ny­mi, nie­peł­ny­mi wyobra­że­nia­mi i sąda­mi o Koście­le, pod­kre­śla­ją­cy­mi tyl­ko sła­bo­ści jego sług, a nie odda­ją­cy­mi całej rze­czy­wi­sto­ści i potrze­by Kościo­ła dla każ­de­go czło­wie­ka.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej w uro­czy­stość Wnie­bo­wstą­pie­nia Pań­skie­go, Dębo­wiec, 20 maja 2012 r.