Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Miłość jest drogą

ks. abp Józef Micha­lik

Św. Jan od Krzy­ża w kie­row­nic­twie ducho­wym uczył swo­ich peni­ten­tów wyma­ga­ją­cej dro­gi wia­ry oczysz­czo­nej od róż­nych ego­istycz­nych nale­cia­ło­ści tzw. „nagiej wia­ry”, któ­ra nie chce nicze­go inne­go, jak tyl­ko Boga, ale dro­ga do Nie­go pro­wa­dzi przez miłość. Dusza zako­cha­na – uczył św. Jan – jest duszą łagod­ną, cichą, pokor­ną i cier­pli­wą…
(…) Dale­ko nam do miło­ści, któ­rej przy­kład dają świę­ci, albo któ­rą na wzór Chry­stu­sa powin­ni­śmy reali­zo­wać w naszym życiu. Ale nie zapo­mi­naj­my, że na dro­dze nasze­go życia nie jeste­śmy sami. Szan­sa na real­ną, kon­kret­ną pomoc, jest napraw­dę wiel­ka. Jest Duch Świę­ty posła­ny przez Zmar­twych­wsta­łe­go Chry­stu­sa. To On jest siłą, nie tyl­ko całe­go Kościo­ła, ale i każ­de­go chrze­ści­ja­ni­na. Modli­twa to znak zaufa­nia i wia­ry, ale też mądro­ści chrze­ści­ja­ni­na, któ­ry wie komu zawie­rzył. Wspo­mnia­ny św. Jan od Krzy­ża, wiel­ki mistyk Kościo­ła, zapew­niał, że czło­wiek otrzy­mu­je od Boga tyle, ile się od Nie­go spo­dzie­wa.
A zatem nie lękaj­my się być mak­sy­ma­li­sta­mi próśb i ocze­ki­wań, byle pro­wa­dzi­ły do mak­sy­ma­li­zmu w miło­ści, bo miłość to dro­ga wska­za­na przez Pana Jezu­sa.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej w Rzy­mie pod­czas XII Euro­pej­skie­go Kon­gre­su Kate­che­tycz­ne­gow bazy­li­ce San­ta Maria Mag­gio­re, 10 maja 2012 r.