Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Patrz na Jezusa, albo zginiesz

Ks. bp Grze­gorz Kaszak, czło­nek Rady Epi­sko­pa­tu Pol­ski ds. Rodzi­ny, BISKUP SOSNOWIECKI

Przyj­dą może chwi­le, że się Chry­stu­sa wyprze­my. Nasz ratu­nek jest wte­dy w spoj­rze­niu w Jego Obli­cze. Kie­dy popeł­nisz zło i nie wró­cisz do Boga – zgi­niesz. I niech Pan Bóg cię od tego bro­ni. (…) Patrząc na Chry­stu­sa widać, ile cier­pie­nia mogą ludzie zadać nie­win­ne­mu czło­wie­ko­wi. Ukrzy­żo­wa­nie do dzi­siaj jest jed­nym z naj­strasz­niej­szych rodza­jów śmier­ci. A do bólu fizycz­ne­go trze­ba jesz­cze dodać ból ducho­wy, moral­ny. Ten dru­gi rodzaj bólu wyni­kał z tego, że Jezus przez całe życie czy­nił dobro, a teraz ludzie Go prze­kli­na­li. Wśród nich byli ci, któ­rzy Chry­stu­sa dosko­na­le zna­li. Św. Piotr był jed­nym z nich. Zapro­szo­ny na Ostat­nią Wie­cze­rzę, stał się człon­kiem naj­bliż­szej rodzi­ny Zba­wi­cie­la, bo tyl­ko takie oso­by zapra­sza­no na wie­cze­rzę pas­chal­ną. I ten czło­wiek w cza­sie sądu Jezu­sa powie­dział: „Nie znam tego Czło­wie­ka”. (…) Bądź­cie uważ­ni na to, co mówi­cie. Sło­wo może bowiem bar­dziej zra­nić, niż miecz.
Piotr zro­zu­miał, co zro­bił naj­lep­sze­mu Przy­ja­cie­lo­wi. (…) Ina­czej było u Juda­sza. Też zdra­dził, miał wyrzu­ty sumie­nia. Ale został sam. Nie było spo­tka­nia ze Zba­wi­cie­lem. Judasz zgi­nął. Róż­ni­ca mię­dzy Pio­trem a Juda­szem jest wła­śnie w spo­tka­niu z Jezu­sem, a przy­naj­mniej w spoj­rze­niu w Jego obli­cze.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej z oka­zji Die­ce­zjal­ne­go Dnia Mło­dych, 2 kwiet­nia 2012 r.