Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Nad lednickim jeziorem

ks. abp Józef Micha­lik

Ujmu­ją­ca jest ta miłość Ojca Jana do mło­dzie­ży, któ­ra zaowo­co­wa­ła „Led­ni­cą”, tysią­ca­mi mło­dych gar­ną­cych się z całej Pol­ski nad to nie­zwy­kłe jezio­ro, po któ­rym aż po dzień dzi­siej­szy cho­dzi Chry­stus, aby dotrzeć do ludz­kich serc. Ojciec Jan zaufał mło­dym, a tego zaufa­nia mło­dy czło­wiek nie zawie­dzie. Cie­ka­wost­ką jest jak Ojciec zdo­łał prze­ko­nać mło­dych o swo­im zaufa­niu? Może klu­czem jest to, że scho­wał się za bł. Janem Paw­łem II i z nie­go potra­fił wydo­być licz­ne dowo­dy zaufa­nia do mło­dych?! Nie było trud­no, bo świę­ty Papież kochał ludzi. Dobrze, że tego­rocz­ny pro­gram Led­nic­kich Spo­tkań wypły­wa na głę­bię, doma­ga­jąc się twór­czej, inte­gral­nej for­ma­cji oso­by, a czy­ni to, odwo­łu­jąc się do „Led­nic­kich” tek­stów Jana Paw­ła II. Inte­gral­ny roz­wój czło­wie­ka, to tro­ska o całość, o bogac­two i pięk­no cia­ła i duszy, rozu­mu, uczuć i woli, to pamięć na Nad­przy­ro­dzo­ność, czy­li obec­ność Boga w ser­cu peł­ne­go Czło­wie­ka. Wiel­ki, ambit­ny i dyna­micz­nie twór­czy to pro­gram, się­ga­ją­cy świę­to­ści, któ­ra otwie­ra się przed każ­dym z nas – ludzi prze­ży­wa­ją­cych: realizm Gol­go­ty i Chry­stu­so­we­go Miło­sier­dzia.

Frag­ment listu do o. Jana Góry
przed Led­nic­kim Spo­tka­niem Mło­dych, 2 czerw­ca 2012 r.