Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Matka Boża płacząca

ks. kard. Sta­ni­sław Dzi­wisz Metro­po­li­ta Kra­kow­ski

Histo­ria Kościo­ła to rów­nież wzru­sza­ją­ca histo­ria obec­no­ści Maryi w życiu i poboż­no­ści uczniów Jej Syna. Wie­rzą oni głę­bo­ko, że Wnie­bo­wzię­ta Pani uczest­ni­czy w tru­dach ich ziem­skie­go piel­grzy­mo­wa­nia i wsta­wia się za nimi u tro­nu Naj­wyż­sze­go. Pośród licz­nych sank­tu­ariów oraz miejsc zwią­za­nych szcze­gól­nie z obec­no­ścią Maryi w życiu ludu Boże­go, wyróż­nia się sank­tu­arium Mat­ki Bożej w La Salet­te, we fran­cu­skich Alpach. Wzru­sza­ją­ca jest postać Mat­ki Bożej Sale­tyń­skiej – Pła­czą­cej, sie­dzą­cej na kamien­nym gła­zie, z twa­rzą ukry­tą w dło­niach. Jej łzy mówią wszyst­ko. Mówią o Jej zatro­ska­niu o świat i czło­wie­ka potrze­bu­ją­ce­go oca­le­nia. Mówią o Jej miło­ści i soli­dar­no­ści z nami.
Postać Mat­ki Bożej Pła­czą­cej jest tak wymow­na, zawie­ra tak jasne prze­sła­nie, że dała począ­tek nowe­mu zgro­ma­dze­niu zakon­ne­mu w Koście­le, a tak­że prze­kro­czy­ła gra­ni­ce Fran­cji, miej­sca obja­wie­nia się Maryi dwoj­gu pro­stym pastusz­kom w 1846 roku. Rów­nież nasza Ojczy­zna zosta­ła ubo­ga­co­na obec­no­ścią i dzia­łal­no­ścią Księ­ży Sale­ty­nów. Dotar­li oni do Dębow­ca sto dwa lata temu.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej w uro­czy­stość
Wnie­bo­wstą­pie­nia Pań­skie­go, Dębo­wiec, 20 maja 2012 r.