Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Powołanie do świętości

Ks. bp Tade­usz Rako­czy Ordy­na­riusz Die­ce­zji Biel­sko-Żywiec­kiej

Jed­nym z naj­więk­szych zagro­żeń dla wia­ry w Boga wca­le nie jest ate­izm wystę­pu­ją­cy w życiu spo­łecz­nym, poli­tycz­nym czy rodzin­nym, lecz trak­to­wa­nie prze­ka­zu Ewan­ge­lii jako relik­tu z prze­szło­ści. Zagro­że­niem jest trak­to­wa­nie jej nie jako cze­goś nowe­go, dyna­micz­ne­go, co teraz i tutaj ma znacz­nie dla nas. Ewan­ge­lia jest bowiem nie tyl­ko prze­ka­zem tre­ści tego, co dla nas Pan Jezus uczy­nił, co nam powie­dział, Ewan­ge­lia jest Nim samym. Chry­stus jest dobrą nowi­ną o zba­wie­niu każ­de­go bez wyjąt­ku czło­wie­ka. (…) Pod­sta­wą wszel­kiej auten­tycz­nej i żywej wia­ry jest Sło­wo Boże gło­szo­ne, przy­ję­te, cele­bro­wa­ne i roz­wa­ża­ne w Koście­le. Prze­cież wie­rzy­my, że tym osta­tecz­nym Sło­wem Boga wypo­wie­dzia­nym do każ­de­go poko­le­nia jest Jego jed­no­ro­dzo­ny Syn. Dla­te­go czy­ta­jąc Pismo Świę­te, cho­dzi o jed­no speł­nie­nie: by od czy­ta­nia przejść do spo­tka­nia. Nie może­my być tyl­ko czy­tel­ni­ka­mi Sło­wa, bo nawet ate­ista może znać na pamięć całą Ewan­ge­lię, a nie spo­tkać się Chry­stu­sem. (…) Po latach z podzi­wem patrzy­my na świę­te życie Jana Paw­ła II, któ­re zna­my, bo mamy w nim swój udział. Był czło­wie­kiem wiel­kiej wia­ry, ogrom­nej miło­ści i nadziei, nie­sa­mo­wi­tej dys­po­zy­cyj­no­ści i nie­zwy­kłej poko­ry. Umac­nia­li­śmy się jego wiel­ką wia­rą i cał­ko­wi­tym odda­niem się Chry­stu­so­wi i Jego Kościo­ło­wi.
Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej w Biel­sku-Bia­łej, 18 maja 2012 r.