Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa Życia

NIEDZIELA: Ez 17,22–24; 2 Kor 5,6–10; Mk 4,26–34

Przypowieść o ziarnku gorczycy


Jezus powie­dział do tłu­mów:
Z kró­le­stwem Bożym dzie­je się tak, jak gdy­by ktoś nasie­nie wrzu­cił w zie­mię. Czy śpi, czy czu­wa, we dnie i w nocy nasie­nie kieł­ku­je i rośnie, on sam nie wie jak. Zie­mia sama z sie­bie wyda­je plon, naj­pierw źdźbło, potem kłos, a potem peł­ne ziar­no w kło­sie. A gdy stan zbo­ża na to pozwa­la, zaraz zapusz­cza sierp, bo pora już na żni­wo.
Mówił jesz­cze: Z czym porów­na­my kró­le­stwo Boże lub w jakiej przy­po­wie­ści je przed­sta­wi­my? Jest ono jak ziarn­ko gor­czy­cy; gdy się je wsie­wa w zie­mię, jest naj­mniej­sze ze wszyst­kich nasion na zie­mi. Lecz wsia­ne, wyra­sta i sta­je się więk­sze od innych jarzyn; wypusz­cza wiel­kie gałę­zie, tak że pta­ki powietrz­ne gnież­dżą się w jego cie­niu.
W wie­lu takich przy­po­wie­ściach gło­sił im naukę, o ile mogli ją zro­zu­mieć. A bez przy­po­wie­ści nie prze­ma­wiał do nich. Osob­no zaś obja­śniał wszyst­ko swo­im uczniom.
Roz­wa­ża­nie
Jezus naucza o kró­le­stwie Bożym. Lecz cóż zna­czy to okre­śle­nie? Wyda­je się, że poję­cie kró­le­stwo Boże jest na tyle obec­ne w naszym języ­ku wia­ry, że nie kwa­pi­my się, by je wyja­śniać. Tym­cza­sem choć powta­rza­ne, może nie­wie­le mówić. Moż­na je zastą­pić okre­śle­niem „dzia­ła­nie Boga”. Jezus mówi przez przy­po­wie­ści – przez obra­zy – o dzia­ła­niu Boga w naszym życiu, w naszych spo­łecz­no­ściach. Zwra­ca uwa­gę na spo­sób, w jaki Bóg dzia­ła: może­my o tym nie wie­dzieć, a jed­nak Bóg czy­ni wiel­kie rze­czy i czy­ni to kon­se­kwent­nie. Ponad­to nikłość, nie­po­zor­ność tego dzia­ła­nia to jedy­nie złu­dze­nie. Owo­ce Bożych dzia­łań zawsze są wiel­kie.
rs