Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowo kapłana

Kościół naszym domem (29)

Bp Jan Szko­doń Biskup Pomoc­ni­czy Archi­die­ce­zji Kra­kow­skiej

Bóg wybrał św. Jana Chrzci­cie­la, aby przy­go­to­wał naród wybra­ny na przyj­ście Mesja­sza, Wcie­lo­ne­go Syna Boże­go, Jezu­sa Chry­stu­sa. Nawią­zu­jąc do pro­ro­ka Iza­ja­sza wzy­wał do pro­sto­wa­nia ście­żek dla Pana.
Św. Paweł prze­ma­wia­jąc w syna­go­dze w Antio­chii Pizy­dyj­skiej mówił: „Przed Jego przyj­ściem Jan gło­sił chrzest nawró­ce­nia całe­mu ludo­wi izra­el­skie­mu” (Dz 13,24).
Naro­dze­nie Jana Chrzci­cie­la było wiel­ką łaską dla Izra­eli­tów, ale był to wspa­nia­ły dar Boży dla sędzi­wych wie­kiem Elż­bie­ty i Zacha­ria­sza. „Gdy jej sąsie­dzi i krew­ni usły­sze­li, że Pan oka­zał tak wiel­kie miło­sier­dzie nad nią, cie­szy­li się z nią razem” (Łk 1,58).
Poczę­cie i naro­dze­nie dziec­ka jest darem Boga Stwór­cy, któ­ry jest Panem życia, cza­su i wiecz­no­ści. Rodzi­ce są współ­pra­cow­ni­ka­mi Boga, któ­ry stwo­rzył męż­czy­znę i kobie­tę, a w cza­sie poczę­cia stwa­rza nie­śmier­tel­ną duszę. Od poczę­cia dziec­ko nale­ży do Boga, a rodzi­ce są powo­ła­ni, by dziec­ko z wdzięcz­no­ścią i poko­rą przy­jąć, tak­że wte­dy, gdy zasko­czy­ło swo­im ist­nie­niem lub wte­dy, gdy jest – co stwier­dzo­no przed naro­dze­niem – nie­peł­no­spraw­ne.
O god­no­ści dziec­ka mówi pro­rok Iza­jasz: „Powo­łał mnie Pan już z łona mej mat­ki, od jej wnętrz­no­ści wspo­mniał moje imię” (Iz 49,1–2). Psal­mi­sta modli się: „Ty bowiem stwo­rzy­łeś moje wnę­trze i utka­łeś mnie w łonie mej mat­ki. Sła­wię Cię, żeś mnie tak cudow­nie stwo­rzył, god­ne podzi­wu są Two­je dzie­ła. I duszę moją znasz do głę­bi, nie taj­na Ci isto­ta, kie­dy w ukry­ciu nabie­ra­łem kształ­tów” (Ps 139,3.13–15).
W ostat­nich latach, w naszym kra­ju, gwał­tow­nie spa­da licz­ba uro­dzeń. Naj­czę­ściej jako powód poda­wa­ne są przy­czy­ny mate­rial­ne: brak pra­cy, niskie zarob­ki, nie sprzy­ja­ją­ca rodzi­nie poli­ty­ka spo­łecz­na, nie­trwa­łość mał­żeństw i rodzin. Nie­wie­lu rodzi­ców chce się przy­znać do ego­izmu, bra­ku ofiar­no­ści, poświę­ce­nia…
Ojciec Świę­ty Bene­dykt XVI mówił w Medio­la­nie do rodzi­ców: „Zawsze dawaj­cie pierw­szeń­stwo logi­ce być przed logi­ką mieć: pierw­sze z nich budu­je, dru­gie koń­czy się znisz­cze­niem (VII Świa­to­we Spo­tka­nie Rodzin, 3 czerw­ca 2012 r.).
Pro­po­zy­cja posta­no­wie­nia
Jakie wypo­wia­dam opi­nie o rodzi­cach, któ­rzy są otwar­ci na licz­niej­sze rodzi­ny? Kie­dy pomo­głem mate­rial­nie licz­niej­szej rodzi­nie?