Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

W ręku Boga

ks. kard. Sta­ni­sław Dzi­wisz Metro­po­li­ta Kra­kow­ski

Bóg doko­nu­je w życiu czło­wie­ka rze­czy – po ludz­ku sądząc – nie­moż­li­wych. Wszy­scy mamy doświad­cze­nie róż­nych prze­ciw­no­ści, cier­pień, trud­nych sytu­acji, z któ­rych – wyda­wa­ło się – nie było wyj­ścia. A jed­nak Bóg wie­lo­krot­nie prze­pro­wa­dził nas przez ciem­ną doli­nę zła i wypro­wa­dził na dro­gi życia i nadziei. Takie doświad­cze­nie nauczy­ło nas praw­dzi­wej mądro­ści, byśmy wspo­mi­na­jąc wiel­kie dzie­ła Boże, naszą teraź­niej­szość i przy­szłość zło­ży­li w ręku Boga. On jest Panem ludz­kich losów. Prze­ko­na­ny był o tym Psal­mi­sta, zachę­ca­ją­cy nas sło­wa­mi: „Powierz Panu swą dro­gę, zaufaj Mu, a On sam będzie dzia­łał. On spra­wi, że twa spra­wie­dli­wość zabły­śnie jak świa­tło, a pra­wość two­ja jak blask połu­dnia” (Ps 37,5–6).
(…) I znów zachę­ce­ni jeste­śmy do ufno­ści i nadziei, że to sło­wo (…) przy­nie­sie w naszym życiu plon, bo zawie­ra w sobie dyna­mizm zdol­ny prze­mie­nić życie czło­wie­ka.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej z oka­zji Jubi­le­uszu
50-lecia kapłań­stwa, Kate­dra Wawel­ska, 17 VI 2012 r.