Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Przeciwstawić się presji otoczenia

Ks. bp Grze­gorz Kaszak, czło­nek Rady Epi­sko­pa­tu Pol­ski ds. Rodzi­ny, BISKUP SOSNOWIECKI

Panie Jezu, któ­ry jesteś z nami pod posta­cią chle­ba i wina, obra­łeś dziś bar­ło­gi ludz­kie­go ser­ca. Te bar­ło­gi to znie­wa­gi, zlek­ce­wa­że­nie, obo­jęt­ność, bunt, pycha, wywyż­sza­nie się i poni­ża­nie Boga Wszech­mo­gą­ce­go, tak­że tego ukry­te­go w Naj­święt­szym Sakra­men­cie, to brak czci i miło­ści wobec Pana Jezu­sa. (…) Pra­gnie­my dzi­siaj, Panie Jezu, w spo­sób szcze­gól­ny, kie­dy pój­dzie­my za Tobą uli­ca­mi Sosnow­ca, wyna­gro­dzić Ci za bar­ło­gi ludz­kie­go ser­ca, tak­że nasze­go ser­ca.
To tak, jak­by posta­wić prze­szko­dę mię­dzy czło­wie­kiem a Jezu­sem. To tak jak­by odda­lić tego nie­szczę­śli­we­go, zagu­bio­ne­go, bied­ne­go, pora­nio­ne­go przez los czło­wie­ka od Jezu­sa Chry­stu­sa – zamilk­nij, prze­stań, nie masz szans, odejdź! (…) Sytu­acja spod Jery­cha powta­rza się tak­że w Sosnow­cu, w naszej ojczyź­nie – odda­lić czło­wie­ka od Jezu­sa, aby nie doszło do spo­tka­nia z Nim, aby prze­stał mówić, prze­stał się modlić i kon­tak­to­wać z Bogiem. (…) To sta­wia­nie barier doko­nu­je się od naj­młod­szych lat. (…) Prze­ciw­sta­wie­nie się przez tego czło­wie­ka pre­sji oto­cze­nia i w koń­cu łaska, jaką oka­zu­je mu Jezus to wiel­kie świa­dec­two dla nas.
Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej w Uro­czy­stość Boże­go Cia­ła, Sosno­wiec 7 VI 2012 r.