Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Przyszłość Kościoła

ks. abp Józef Micha­lik

Chry­stus ma być w cen­trum naszych pra­gnień i naszych tęsk­not. Na Nim się mam opie­rać. Jeśli się na Nim oprę, to moja rela­cja do dru­gie­go czło­wie­ka będzie inna. Jeśli ja posłu­cham Jego, będę słu­chał Jego, to moja miłość do mojej żony, do moje­go dziec­ka, moja miłość do rodzi­ców, moja rela­cja do rze­czy­wi­sto­ści, do Ojczy­zny naszej będzie inna. Będzie napeł­nio­na tą mocą Bożą. Może nie­wi­dzial­ną dla oka, nie­wy­mier­ną, ale będzie sku­tecz­na na jutro, nie tyl­ko na dziś. To jest wła­śnie wia­ra. Świa­tło wia­ry otwie­ra nam tę per­spek­ty­wę. (…) To do nas skie­ro­wa­na jest nadzie­ja Papie­ża, nadzie­ja bło­go­sła­wio­ne­go Jana Paw­ła II, nadzie­ja Chry­stu­sa. Kto będzie kon­ty­nu­ował prze­po­wia­da­nie Ewan­ge­lii, jeśli nie my wszy­scy? Kto nazwie grzech, zło po imie­niu, jeśli nie każ­dy z nas w swo­im sumie­niu, w swo­im oto­cze­niu? Oto jest przy­szłość Kościo­ła.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej w Kro­śnie, 9 VI 2012 r.