Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Złoty jubileusz kapłaństwa

ks. kard. Sta­ni­sław Dzi­wisz Metro­po­li­ta Kra­kow­ski

My wszy­scy mamy udział we wspa­nia­łej rze­czy­wi­sto­ści Kościo­ła, w jego dyna­mi­zmie. Świa­do­mość tego fak­tu i sta­ła obec­ność pośród nas Chry­stu­sa budzi w nas ufność i odwa­gę do sta­wia­nia czo­ła trud­no­ściom i wyzwa­niom, jakie sta­ją przed nami w dzi­siej­szym świe­cie. Dla­te­go może­my za św. Paw­łem pytać: „Któż nas może odłą­czyć od miło­ści Chry­stu­so­wej?” (…) I za Apo­sto­łem może­my odpo­wie­dzieć, że nic „nie zdo­ła nas odłą­czyć od miło­ści Boga, któ­ra jest w Chry­stu­sie Jezu­sie, Panu naszym” (Rz 8,35.39).
Dzi­siaj wspól­no­ta Kościo­ła kra­kow­skie­go radu­je się ze zło­te­go jubi­le­uszu kapłań­stwa gro­na swo­ich zasłu­żo­nych kapła­nów. Dokład­nie pięć­dzie­siąt lat temu, w nie­dzie­lę 17 czerw­ca 1962 roku, mło­dy biskup, wika­riusz kapi­tul­ny Karol Woj­ty­ła, przez nało­że­nie rąk i modli­twę kon­se­kra­cyj­ną udzie­lił im świę­ceń pre­zbi­te­ra­tu. (…) W ten spo­sób nasi dzi­siej­si Jubi­la­ci sta­li się pierw­szą gru­pą kapła­nów, któ­rych świę­ce­nia zwią­za­ły na zawsze z bło­go­sła­wio­nym Janem Paw­łem II. To on im wyzna­czał kolej­ne pla­ców­ki dusz­pa­ster­skie oraz zada­nia w Archi­die­ce­zji Kra­kow­skiej, a potem patro­no­wał ich kapłań­stwu jako Zastęp­ca Chry­stu­sa na zie­mi i Piotr naszych cza­sów.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej z oka­zji Jubi­le­uszu
50-lecia kapłań­stwa, Kate­dra Wawel­ska, 17 czerw­ca 2012 r.