Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Prawo miłości

ks. abp Józef Micha­lik

Mówie­nie o miło­ści to nie jest spra­wa kru­cha, to nie jest spra­wa bła­ha. Nie­bez­pie­czeń­stwo dzi­siej­sze­go świa­ta pole­ga na tym, że pró­bu­je się wmó­wić nam, że grzech nie jest grze­chem, że zło nie jest złem, że to nie Pan Bóg wyzna­cza dro­gi czło­wie­ko­wi, że nie Pan Bóg wpi­sał w nasze ser­ca pra­wo roz­róż­nia­nia dobra i zła, i tęsk­no­ty za dobrem. Nie, to jest zafał­szo­wy­wa­nie praw­dy. Każ­dy z nas, dzię­ki Bożej łasce, dzię­ki temu, że mamy sumie­nie od Boga, każ­dy z nas ma wpi­sa­ne pra­wo miło­ści. I jeśli nie będzie go reali­zo­wał, będzie nie­szczę­śli­wy. Tyl­ko cho­dzi o to, żeby ta miłość była praw­dzi­wa. (…) Dziś mani­pu­lu­je się tak sło­wem „miłość”, jak i samą miło­ścią. (…) W dzi­siej­szych cza­sach nie może­my pro­wa­dzić wiel­kich bojów o małe spra­wy, bo potrze­ba zaan­ga­żo­wa­nia w boje o wiel­kie spra­wy, jak spra­wy porząd­ku wia­ry, któ­rej ser­ce i rozum poma­ga. (…) Wia­ra jest przed­sion­kiem nie­ba, bo jeśli nie nauczy­my się teraz obco­wać z Bogiem, to nie będzie­my w sta­nie po śmier­ci. (…) Chrze­ści­jań­skie ser­ce powin­no być Ser­cem Jezu­so­wym, ser­cem otwar­tym, odda­ją­cym, bez­in­te­re­sow­nym, uprze­dza­ją­co życz­li­wym, goto­wym do prze­ba­cze­nia.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej w Radym­nie, 15 czerw­ca 2012 r.