Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Numer 29 / 2012

fot. archi­wum Księ­dza Bisku­pa Albi­na Mały­sia­ka

Od redak­cji
Numer spe­cjal­ny Tygo­dni­ka Rodzin Kato­lic­kich „Źró­dło” poświę­ci­li­śmy ks. bp. Albi­no­wi Mały­sia­ko­wi. Ten nie­zwy­kły hie­rar­cha – biskup pomoc­ni­czy Archi­die­ce­zji Kra­kow­skiej, wiel­ki obroń­ca życia, dusz­pa­sterz, któ­ry przez całe życie z rado­ścią gło­sił Ewan­ge­lię, wier­ny przy­ja­ciel Radia Mary­ja i czy­tel­nik „Źró­dła” – zmarł przed rokiem, 16 lip­ca, w Kra­ko­wie. Pra­gnie­my więc przy­po­mnieć naszym Czy­tel­ni­kom jego postać, dzie­ła i naucza­nie i w ten spo­sób wyra­zić naszą wdzięcz­ność za wie­lo­let­nią przy­jaźń, opie­kę, dobre rady, modli­twę i bło­go­sła­wień­stwo, jakie­go wie­lo­krot­nie udzie­lał naszej redak­cji i wszyst­kim czy­tel­ni­kom „Źró­dła”.