Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Otworzyć serca na tajemnicę

ks. abp Józef Micha­lik
PRZEWODNICZĄCY KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI, METROPOLITA PRZEMYSKI
Trze­ba otwo­rzyć ser­ce na tajem­ni­cę, na miste­rium przyj­ścia Boga. To jest moment, kie­dy Bóg posta­no­wił prze­mó­wić do czło­wie­ka na spo­sób ludz­ki, posta­no­wił do nas, ludzi, mówić naszym języ­kiem, zba­wić nas na ludz­ki spo­sób. Przy­ję­cie tego prze­sła­nia Boże­go to znak wraż­li­wo­ści, ale i oka­zja do umoc­nie­nia, do przy­ję­cia dodat­ko­wej siły, do wyzwo­le­nia tych sił, któ­re nasz Stwór­ca zło­żył w każ­dym z nas. Pan Jezus rodzi się w sta­jen­ce betle­jem­skiej, w warun­kach bar­dzo trud­nych, na mar­gi­ne­sie mia­sta, rodzi się jed­nak w atmos­fe­rze miło­ści rodzin­nej. Mary­ja, Józef to bar­dzo pro­ści, zwy­czaj­ni ludzie, któ­rym Bóg naj­więk­sze dzie­ło zba­wie­nia powie­rza z zaufa­niem. I na tych ludziach Bóg się nie zawiódł. Może to i do nas skie­ro­wa­ne prze­sła­nie, że mamy jakiś cel w życiu, może­my go odszu­kać.
Frag­ment tele­wi­zyj­ne­go orę­dzia Bożo­na­ro­dze­nio­we­go,
24 grud­nia 2011 r.