Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Boży pokój


Przy­cho­dzą­cy na zie­mię Syn Boży otrzy­mał pro­ro­czy tytuł Księ­cia Poko­ju (por. Iz 9,5). Odniósł bowiem zwy­cię­stwo nad złem, któ­re może zawład­nąć ser­cem czło­wie­ka, sta­jąc się zarze­wiem kon­flik­tu, nie­na­wi­ści i prze­mo­cy. Jezus pojed­nał czło­wie­ka z Bogiem i otwo­rzył przed każ­dym czło­wie­kiem szan­sę uzdro­wie­nia wła­sne­go ser­ca, uwol­nie­nia go od mrocz­nych warstw ego­izmu i wro­go­ści wobec innych. Do zgro­ma­dzo­nych w Wie­czer­ni­ku uczniów Chry­stus powie­dział: „Pokój zosta­wiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. Niech się nie trwo­ży ser­ce wasze ani się lęka” (J 14,27). Boży pokój to nie tyl­ko brak wojen i kon­flik­tów czy zawie­sze­nie bro­ni. Boży pokój gości w pierw­szym rzę­dzie w ser­cu czło­wie­ka, pojed­na­ne­go z Bogiem i bliź­ni­mi.
Frag­ment homi­lii, uro­czy­stość Świę­tej Bożej Rodzi­ciel­ki Maryi, Sank­tu­arium Jana Paw­ła II w Łagiew­ni­kach, 1 stycz­nia 2012 r.