Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa Życia

NIEDZIELA:
1 Sm 3,3b–10.19;
1 Kor 6,13c–15a.17–20;
J 1,35–42

Powołanie pierwszych uczniów

Jan stał wraz z dwo­ma swo­imi ucznia­mi i gdy zoba­czył prze­cho­dzą­ce­go Jezu­sa, rzekł: Oto Bara­nek Boży. Dwaj ucznio­wie usły­sze­li, jak mówił, i poszli za Jezu­sem. Jezus zaś odwró­ciw­szy się i ujrzaw­szy, że oni idą za Nim, rzekł do nich: Cze­go szu­ka­cie?
Oni powie­dzie­li do Nie­go: Rab­bi, to zna­czy: Nauczy­cie­lu, gdzie miesz­kasz?
Odpo­wie­dział im: Chodź­cie, a zoba­czy­cie. Poszli więc i zoba­czy­li, gdzie miesz­ka, i tego dnia pozo­sta­li u Nie­go. Było to oko­ło godzi­ny dzie­sią­tej.
Jed­nym z dwóch, któ­rzy to usły­sze­li od Jana i poszli za Nim, był Andrzej, brat Szy­mo­na Pio­tra. Ten spo­tkał naj­pierw swe­go bra­ta i rzekł do nie­go: Zna­leź­li­śmy Mesja­sza, to zna­czy: Chry­stu­sa. I przy­pro­wa­dził go do Jezu­sa.
A Jezus wej­rzaw­szy na nie­go rzekł: Ty jesteś Szy­mon, syn Jana, ty będziesz się nazy­wał Kefas, to zna­czy: Piotr.
Roz­wa­ża­nie: Szy­mon otrzy­mu­je nowe imię. Pierw­sze spo­tka­nie z Jezu­sem i od razu tej kla­sy nie­spo­dzian­ka. Otrzy­mał imię – sym­bol nowo­ści, któ­ra jest tak głę­bo­ka – jak naro­dze­nie czło­wie­ka, nowe naro­dze­nie. Łudził­by się jed­nak ten, kto by sądził, że w tym momen­cie cała ope­ra­cja zosta­ła zamknię­ta. To był jedy­nie (a może aż) począ­tek. Przed Szy­mo­nem wciąż było zada­nie wyku­wa­nia w mozol­nym tru­dzie Pio­tra. Coraz mniej Szy­mo­na, coraz wię­cej Pio­tra. Wszyst­ko zakoń­czy­ło się dopie­ro w Rzy­mie, gdy zawisł na krzy­żu. Jak jego Mistrz. Mozol­ne wyku­wa­nie nowe­go czło­wie­ka. Przed nami wciąż jesz­cze wie­le pra­cy.

rs