Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Z nauczania Ojca Świętego

Otoczeni światłem Chrystusa

Frag­men­ty kate­che­zy Ojca Świę­te­go Bene­dyk­ta XVI, Waty­kan, 5 stycz­nia br. (audien­cja ogól­na) 

[pullquote]Do Pola­ków Ojciec Świę­ty powie­dział:
Witam ser­decz­nie Pola­ków, uczest­ni­ków pierw­szej w nowym roku audien­cji. Nasze ser­ca prze­ni­ka radość z naro­dzin Zba­wi­cie­la. W Chry­stu­sie Bóg Ojciec oka­zał nam swą miłość. W Nim zosta­li­śmy nazwa­ni dzieć­mi Boży­mi i rze­czy­wi­ście nimi jeste­śmy (por. 1 J 3,1). Niech świa­tło Chry­stu­sa pły­ną­ce z Betle­jem roz­ja­śnia dro­gi wasze­go życia, niech umac­nia wasze ser­ca nadzie­ją, miło­ścią i poko­jem. Wam i waszym bli­skim z ser­ca błogosławię.[/pullquote]Drodzy bra­cia i sio­stry,
Z rado­ścią witam was na pierw­szej audien­cji gene­ral­nej w nowym roku i z całe­go ser­ca skła­dam wam i waszym rodzi­nom moje ser­decz­ne życze­nia: Niech Bóg, któ­ry w naro­dze­niu Swe­go Syna Chry­stu­sa napeł­nił cały świat rado­ścią da dzie­ła i dni w Swym poko­ju. (…)
Boże Naro­dze­nie jest rado­ścią, gdyż widzi­my i jeste­śmy osta­tecz­nie pew­ni, że Bóg jest Dobrem, Życiem, Praw­dą czło­wie­ka, uni­ża się aż do czło­wie­ka, aby go pod­nieść ku Sobie: Bóg sta­je się tak bli­skim, że moż­na Go zoba­czyć i dotknąć. (…). Jedy­nie widząc, że Bóg jest z nami może­my dostrzec świa­tło dla nasze­go ist­nie­nia, może­my być szczę­śli­wy­mi, że jeste­śmy ludź­mi, żyć z ufno­ścią i rado­ścią. A gdzie uobec­nia się w spo­sób real­ny ta prze­dziw­na wymia­na, aby dzia­ła­ła w naszym życiu i czy­ni­ła je życiem praw­dzi­wych dzie­ci Bożych? Sta­je się bar­dzo kon­kret­na w Eucha­ry­stii. Kie­dy uczest­ni­czy­my we Mszy św. przed­sta­wia­my Bogu to, co nasze, chleb i wino, owoc zie­mi, aby je przy­jął i prze­mie­nił dając same­go Sie­bie i czy­niąc Sie­bie naszym pokar­mem, aby­śmy przyj­mu­jąc Jego Cia­ło i Krew uczest­ni­czy­li w Jego Boskim życiu. (…)
Litur­gia Bożo­na­ro­dze­nio­wa jest prze­nik­nię­ta świa­tłem. Przyj­ście Chry­stu­sa roz­pra­sza ciem­no­ści świa­ta, wypeł­nia Świę­tą Noc nie­bie­ską jasno­ścią i kła­dzie na ludz­kich obli­czach blask Boga Ojca. Tak­że dziś oto­cze­ni świa­tłem Chry­stu­sa, jeste­śmy bar­dzo zachę­ce­ni przez litur­gię Boże­go Naro­dze­nia, aby nasz umysł i ser­ce oświe­cił Bóg, któ­ry uka­zał blask swe­go obli­cza. (…)