Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Krzyż jest oparciem

ks. abp Józef Micha­lik

Nigdy nie jest za póź­no. Czy jeste­śmy mło­dzi, czy jeste­śmy star­si, czy jeste­śmy już pochy­le­ni nad gro­bem. Jesz­cze moż­na obu­dzić miłość do Jezu­sa, do ludzi, czy­stą, pięk­ną; jesz­cze moż­na oczy­ścić ser­ce, otwo­rzyć ser­ce na Boga, któ­ry jest Miło­ścią. (…)
Jeśli napraw­dę zaufam Chry­stu­so­wi, mam się na kim oprzeć. Dziś czę­sto ludzie gubią hie­rar­chię war­to­ści, a przez to tra­cą poczu­cie sen­su życia. Dla wszyst­kich opar­ciem może być Krzyż, jeśli potra­fią go przy­jąć z wia­rą i miło­ścią. Jeśli potra­fi­my sko­rzy­stać z tej łaski Krzy­ża, nie tyl­ko nasze grze­chy prze­sta­ją ist­nieć, ale otrzy­mu­je­my szan­sę roz­wo­ju nasze­go czło­wie­czeń­stwa. (…)
Dzię­ki śmier­ci na Krzy­żu wszyst­ko jest moż­li­we. Chry­stus poko­nał sza­ta­na. Prze­żyj­my tę dobę modli­twy, krze­piąc się mocą Chry­stu­so­wej łaski, krze­piąc się szan­są na odro­dze­nie, na umoc­nie­nie, na pięk­niej­sze czło­wie­czeń­stwo, na pięk­niej­szą miłość. Jeśli będzie­my mie­li wia­rę, ta hie­rar­chia war­to­ści opar­ta na Krzy­żu pomo­że prze­trwać, nie zła­mie­my się, nie zgi­nie­my w grze­chu, któ­ry chce nas znisz­czyć.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej w Sank­tu­arium Mat­ki Nowe­go Życia w Zagó­rzu, 26 czerw­ca 2012 r.