Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Odwieczna tęsknota za Bogiem

Ks. bp Tade­usz Rako­czy Ordy­na­riusz Die­ce­zji Biel­sko-Żywiec­kiej

Świat współ­cze­sny zbyt czę­sto oce­nia war­tość życia tyl­ko na pod­sta­wie tego tyl­ko, co czło­wiek posia­da. (…) Współ­cze­sny czło­wiek coraz czę­ściej odrzu­ca zba­wia­ją­cą miłość Chry­stu­sa.
Czło­wiek w imię źle rozu­mia­nej wol­no­ści, chce w dzi­siej­szych cza­sach coraz czę­ściej sam decy­do­wać, co jest dobre, a co złe. Mimo tych sil­nych ten­den­cji współ­cze­sne­go świa­ta, ist­nie­je w czło­wie­ku odwiecz­na tęsk­no­ta za Bogiem. Sumie­nie każ­de­go czło­wie­ka, męż­czy­zny i kobie­ty, któ­ry ma odwa­gę pytać o sens życia, cier­pie­nia i śmier­ci musi odpo­wie­dzieć praw­dą wyra­żo­ną przez św. Augu­sty­na – nie­spo­koj­ne jest ser­ce nasze, póki nie spo­cznie w Tobie. (…) Szczę­ście moż­na osią­gnąć tyl­ko poprzez otwar­cie się na łaskę zba­wie­nia w Jezu­sie Chry­stu­sie, będą­cą darem i zada­niem. (…)
Akt wia­ry powi­nien być roz­pa­try­wa­ny, jako inte­gral­na całość, wyra­ża się bowiem w kon­kret­nych posta­wach i decy­zjach. Głę­bo­ka wia­ra nie jest czymś abs­trak­cyj­nym, ode­rwa­nym od codzien­no­ści, ale ogar­nia wszyst­kie wymia­ry oso­by, w tym tak­że wszyst­kie obsza­ry życia i aspek­ty doświad­cze­nia.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej w Kamesz­ni­cy koło Żywca,w uro­czy­stość Świę­tych Apo­sto­łów Pio­tra i Paw­ła,
29 czerw­ca 2012 r.