Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Godność kobiety

ks. kard. Sta­ni­sław Dzi­wisz Metro­po­li­ta Kra­kow­ski

„Bło­go­sła­wie­ni czy­ste­go ser­ca, albo­wiem oni Boga oglą­dać będą” (Mt 5, 8). Żywą iko­ną tego Bło­go­sła­wień­stwa jest Karo­li­na Kóz­ków­na. Z jakim podzi­wem mówił Jan Paweł II o jej posta­wie, o jej świa­dec­twie, o prze­sła­niu zawar­tym w jej męczeń­skiej śmier­ci, któ­re nie prze­sta­je prze­ma­wiać po latach, bo auten­tycz­ne świa­dec­two i świę­tość nie ule­ga­ją przedaw­nie­niu, nie sta­rze­ją się. Bł. Karo­li­na prze­la­ną krwią wypo­wie­dzia­ła dobit­ne sło­wo „o wiel­kiej god­no­ści kobie­ty: o god­no­ści ludz­kiej oso­by. O god­no­ści cia­ła, któ­re wpraw­dzie na tym świe­cie pod­le­ga śmier­ci, jest znisz­czal­ne, jak i jej mło­de cia­ło ule­gło śmier­ci ze stro­ny zabój­cy, ale nosi w sobie – to ludz­kie cia­ło – zapis nie­śmier­tel­no­ści, jaką czło­wiek ma osią­gnąć w Bogu wiecz­nym i żywym, [jaką ma] osią­gnąć przez Chry­stu­sa. Tak więc świę­ci są po to – przy­po­mi­nał Jan Paweł II – żeby świad­czyć o wiel­kiej god­no­ści czło­wie­ka” (n. 3). (…)
Obfi­tym plo­nem bło­go­sła­wio­nej, pro­stej dziew­czy­ny tej zie­mi jest Ruch Czy­stych Serc, pro­po­nu­ją­cy mło­dym uczen­ni­com i uczniom Mistrza z Naza­re­tu dro­gę praw­dzi­wej miło­ści, odpo­wie­dzial­ne­go przy­go­to­wa­nia się do doj­rza­łe­go pro­jek­tu życia.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej w 25. rocz­ni­cę beaty­fi­ka­cji
Karo­li­ny Kóz­ków­ny, Tar­nów, 10 czerw­ca 2012 r.