Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa Życia

NIEDZIELA: Jr 23,1–6; Ef 2,13–18; Mk 6,30–34

Jezus dobry pasterz

Apo­sto­ło­wie zebra­li się u Jezu­sa i opo­wie­dzie­li Mu wszyst­ko, co zdzia­ła­li i cze­go naucza­li. A On rzekł do nich: Pójdź­cie wy sami osob­no na miej­sce pustyn­ne i wypocz­nij­cie nie­co. Tak wie­lu bowiem przy­cho­dzi­ło i odcho­dzi­ło, że nawet na posi­łek nie mie­li cza­su.
Odpły­nę­li więc łodzią na miej­sce pustyn­ne osob­no. Lecz widzia­no ich odpły­wa­ją­cych. Wie­lu zauwa­ży­ło to i zbie­gli się tam pie­szo ze wszyst­kich miast, a nawet ich uprze­dzi­li.
Gdy Jezus wysiadł, ujrzał wiel­ki tłum i zdję­ła Go litość nad nimi; byli bowiem jak owce nie mają­ce paste­rza. I zaczął ich nauczać.
Roz­wa­ża­nie
Roze­sła­ni do misyj­nej pra­cy Apo­sto­ło­wie wró­ci­li do Jezu­sa. A Jezus zapro­po­no­wał im chwi­lę odpo­czyn­ku. Wcze­śniej jed­nak opo­wie­dzie­li Mu o wszyst­kim, co ich spo­tka­ło. To zna­mien­ne – wpierw o wszyst­kim powie­dzie­li, póź­niej mogli odpo­cząć. Opo­wie­dze­nie o wszyst­kim to rodzaj pod­su­mo­wa­nia, reflek­sji nad wyko­na­nym zada­niem. Ale jesz­cze bar­dziej jest to odkry­cie wobec Jezu­sa wszyst­kich słów, czy­nów, to wyraź­ne powie­rze­nie Zba­wi­cie­lo­wi swe­go tru­du. Po pro­stu modli­twa, w któ­rej czło­wiek wszyst­ko, co prze­żył, skła­da w ręce Pana. Jakie­kol­wiek zada­nie wypeł­ni­my, war­to o tym pamię­tać.

rs