Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowo kapłana

Kościół naszym domem (32)

Bp Jan Szko­doń Biskup Pomoc­ni­czy Archi­die­ce­zji Kra­kow­skiej

Pan Jezus powie­dział do Apo­sto­łów: „Pójdź­cie wy sami osob­no na miej­sce pustyn­ne i wypocz­nij­cie nie­co” (Mk 6,31). Te sło­wa odno­szą się do każ­de­go czło­wie­ka, doro­słe­go i dziec­ka. Potrze­bu­je­my odpo­czyn­ku fizycz­ne­go, psy­chicz­ne­go i umoc­nie­nia ducho­we­go. Odpo­czy­wa­my dłu­żej w cza­sie urlo­pu, w sobo­tę, nie­dzie­lę i w świę­ta. Koniecz­ny jest jakiś odpo­czy­nek w każ­dym dniu. Zmia­na rodza­ju zajęć, zmia­na oto­cze­nia jest odpo­czyn­kiem. Wie­le rodzin – jeśli je stać – wyjeż­dża na odpo­czy­nek wspól­nie: jest to oka­zja do roz­mów, wspól­ne­go zwie­dza­nia, roz­ryw­ki. Jest to też wiel­ka szan­sa dla umoc­nie­nia miło­ści wobec sie­bie, zała­go­dze­nia napięć i wza­jem­nych pre­ten­sji.
Czas wol­ny daje moż­li­wość pogłę­bie­nia życia reli­gij­ne­go: czy­ta­nie Pisma Świę­te­go, lek­tu­ra ksią­żek, cza­so­pism reli­gij­nych, modli­twa indy­wi­du­al­na i rodzin­na. W cza­sie waka­cji, nie­kie­dy w sobo­tę i nie­dzie­lę, rodzi­ny prze­ży­wa­ją reko­lek­cje, dni sku­pie­nia (szcze­gól­nie – orga­ni­zo­wa­ne dla rodzin), piel­grzym­ki rodzin­ne, udział w pie­szych piel­grzym­kach.
Czy­ta­my w Ewan­ge­lii, że Pan Jezus „ujrzał wiel­ki tłum i zdję­ła Go litość nad nimi; byli bowiem jak owce nie mają­ce paste­rza. I zaczął ich nauczać” (Mk 6,34).
Ci, któ­rzy odpo­czy­wa­ją, wyda­jąc nie­raz wiel­kie sumy pie­nię­dzy na urlop, są „wiel­kim tłu­mem” nie mają­cym paste­rza. Wie­lu prze­ży­wa czas wol­ny bez modli­twy, Mszy świę­tej, a czę­sto w grze­chu: nad­uży­wa­nie alko­ho­lu, grze­chy nie­czy­ste. Ci sami, któ­rzy czę­sto powta­rza­ją, że nie mają cza­su na modli­twę, tym bar­dziej na reko­lek­cje, gdy mają czas wol­ny, nie myślą o Bogu, o modli­twie, o zba­wie­niu.
„Moje owce słu­cha­ją mego gło­su, a Ja je znam. Idą one za Mną” (J 10,27) – te sło­wa Pana Jezu­sa może­my uczy­nić pro­gra­mem w prze­ży­wa­niu cza­su wol­ne­go.
„Niech każ­dy z nas zapy­ta sie­bie: Jaką jestem gle­bą? Co dzie­je się z ziar­nem Bożej praw­dy w moim życiu?” (bł. Jan Paweł II, Łom­ża, 4 czerw­ca 1991 r.).
Pro­po­zy­cja posta­no­wie­nia
Roz­wa­żę, co koniecz­nie trze­ba zmie­nić w moim życiu, w życiu rodzi­ny, aby zmie­nił się spo­sób prze­ży­wa­nia cza­su wol­ne­go?