Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Kościół i sport

Londyn wita olimpijczyków!

27 lip­ca na Sta­dio­nie Olim­pij­skim w Lon­dy­nie roz­pocz­ną się XXX Let­nie Igrzy­ska Olim­pij­skie. Ta naj­więk­sza na świe­cie i naj­bar­dziej pre­sti­żo­wa impre­za spor­to­wa potrwa do 12 sierp­nia. Lon­dyn gościć będzie olim­pij­czy­ków już po raz trze­ci. Wcze­śniej odby­ły się tu olim­pia­dy w 1908 i 1948 roku. Chrze­ści­ja­nie róż­nych wyznań zamie­rza­ją orga­ni­zo­wać impre­zy towa­rzy­szą­ce igrzy­skom. Hasłem akcji będą sło­wa: „Bar­dziej niż zło­to”.
Spor­tow­cy z 204 kra­jów

Sta­dion olim­pij­ski w Lon­dy­nie

O takie meda­le wal­czyć będą olim­pij­czy­cy

Przed nami dru­ga w tym roku wiel­ka impre­za spor­to­wa. Po emo­cjach pił­kar­skich Euro 2012 czas na let­nie igrzy­ska olim­pij­skie. Sto­li­ca Anglii pra­wo do orga­ni­za­cji impre­zy otrzy­ma­ła w 2005 r. na 117. posie­dze­niu Mię­dzy­na­ro­do­we­go Komi­te­tu Olim­pij­skie­go. W fina­le Lon­dyn poko­nał Paryż. Wcze­śniej odpa­dły: Madryt, Nowy Jork i Moskwa. W Lon­dy­nie wystą­pi ok. 10,5 tys. spor­tow­ców z 204 kra­jów. Wal­czyć będą o 302 kom­ple­ty meda­li w 39 dys­cy­pli­nach.
Z oka­zji igrzysk chrze­ści­ja­nie róż­nych wyznań zor­ga­ni­zu­ją impre­zy towa­rzy­szą­ce pod hasłem „Bar­dziej niż zło­to”. Nawią­zu­ją one zarów­no do Psal­mu 119: „Miłu­ję Two­je przy­ka­za­nia bar­dziej niż zło­to, niż zło­to naj­czyst­sze”, jak i do kolo­ru naj­waż­niej­sze­go meda­lu w każ­dej z dys­cy­plin spor­to­wych. Hasło zosta­ło wybra­ne przez eku­me­nicz­ną orga­ni­za­cję „More Than Gold”, któ­ra poma­ga kościo­łom w Wiel­kiej Bry­ta­nii we włą­cze­niu się w ini­cja­ty­wy zwią­za­ne z olim­pia­dą.
Ini­cja­ty­wa ma dwa głów­ne cele: zachę­ce­nie para­fian do orga­ni­zo­wa­nia imprez, któ­re umoż­li­wią świę­to­wa­nie tego wiel­kie­go wyda­rze­nia, a tak­że prze­ka­za­nie wła­sne­mu kra­jo­wi i świa­tu „ducho­we­go prze­sła­nia”. „More Than Gold” pro­po­nu­je np. orga­ni­zo­wa­nie lokal­nych przy­jęć na tra­sie prze­ka­zy­wa­nia ognia olim­pij­skie­go, przyj­mo­wa­nie w swo­ich domach rodzin spor­tow­ców, któ­rych nie było­by stać na inne zakwa­te­ro­wa­nie, włą­cze­nie się w wolon­ta­riat igrzysk jako „spo­sób na oka­za­nie wszyst­kim miło­ści Chry­stu­sa” itp.
Ini­cja­ty­wy Kościo­ła kato­lic­kie­go
Szta­fe­ta z ogniem olim­pij­skim

W ini­cja­ty­wach „More Than Gold” uczest­ni­czy tak­że Kościół kato­lic­ki. Prze­wod­ni­czą­cy Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Anglii i Walii, ks. abp Vin­cent Nichols odwie­dził już Park Olim­pij­ski we wschod­niej czę­ści Lon­dy­nu, gdzie odbę­dzie się część zawo­dów i gdzie będą miesz­kać spor­tow­cy. Jego zda­niem Olim­pia­da i Para­olim­pia­da przy­po­mi­na­ją wszyst­kim, a zwłasz­cza ludziom mło­dym, zna­cze­nie dobre­go zdro­wia, god­no­ści wła­sne­go cia­ła i to, że tro­ska o nie ma tak­że wymiar ducho­wy. – Przy­kład wie­lu spor­tow­ców, któ­rzy codzien­nie tre­nu­ją przed igrzy­ska­mi przy­po­mi­na nam, że i w naszym codzien­nym życiu potrze­bu­je­my dobrych przy­zwy­cza­jeń i upo­rząd­ko­wa­nia, aby jak naj­le­piej wyko­rzy­stać talen­ty otrzy­ma­ne od Boga – wska­zał Metro­po­li­ta West­min­ste­ru.
Przy oka­zji olim­pia­dy Kościół powo­łał do życia Fun­da­cję Jana Paw­ła II na rzecz Spor­tu. Oprócz koor­dy­na­cji dzia­łań ist­nie­ją­cych już kato­lic­kich ośrod­ków spor­to­wych, będzie ona dbać o to, aby sport był środ­kiem wycho­wa­nia, oka­zją do spo­ty­ka­nia się z ludź­mi, a tak­że spo­so­bem poko­ny­wa­nia ist­nie­ją­cych kon­flik­tów na przed­mie­ściach wiel­kich miast. Zaj­mie się rów­nież budo­wą nowych obiek­tów spor­to­wych w para­fiach i kato­lic­kich szko­łach.
Pol­skie meda­le
Pierw­szy medal olim­pij­ski dla Pol­ski wywal­czy­ła w roku 1924 czwór­ka kola­rzy toro­wych w skła­dzie: Fran­ci­szek Szym­czyk, Jan Łazar­ski, Józef Lan­ge i Tomasz Stan­kie­wicz – był to medal srebr­ny. Nato­miast pierw­szy medal indy­wi­du­al­ny zdo­był Adam Kró­li­kie­wicz – medal brą­zo­wy w jeź­dziec­kim kon­kur­sie sko­ków. Pierw­szy zło­ty medal zdo­by­ła dys­ko­bol­ka Hali­na Kono­pac­ka w 1928 r. Pod­czas ostat­nich igrzysk w Peki­nie w 2008 r. nasi olim­pij­czy­cy wywal­czy­li 10 meda­li (3 zło­te, 6 srebr­nych, 1 brą­zo­wy). W dotych­cza­so­wej histo­rii olim­piad „bia­ło-czer­wo­ni” zdo­by­li 361 krąż­ków (162 zło­te, 80 srebr­nych, 119 brą­zo­wych). Naj­wię­cej, 15 meda­li przy­wieź­li w 1980 r. z Moskwy, ale wów­czas aż 63 kra­je zboj­ko­to­wa­ły igrzy­ska z powo­du inwa­zji Sowie­tów na Afga­ni­stan.

Agniesz­ka Bia­lik
fot. London2012