Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Odpowiedzialność za Kościół

ks. abp Józef Micha­lik

Mary­ja jest sta­le obec­na w tajem­ni­cy Chry­stu­sa i Kościo­ła. Ona idzie razem z nami, pro­wa­dzi nas w piel­grzym­ce wia­ry. (…) Gdy Maryi brak­nie sił, miłość swo­ją oka­zu­je bólem i pła­czem. Te łzy mogą zmięk­czyć ser­ce czło­wie­ka. Może jeden żal za grze­chy, nawró­ce­nie, któ­rych było tyle potem, cier­pie­nie ofia­ro­wa­ne jako wyna­gro­dze­nie, odwró­ci­ło nie­szczę­ścia, przy­wró­ci­ło opie­kę Bożą nad całym naro­dem, nie tyl­ko nad Lubli­nem. (…) Były śro­do­wi­ska, któ­re oskar­ża­ły pry­ma­sa Wyszyń­skie­go i Epi­sko­pat Pol­ski, że jest za bar­dzo maryj­ny i ludo­wy. Pomy­li­li się. Nie ma Kościo­ła Jezu­so­we­go bez Maryi, bez Mat­ki, nie ma poboż­no­ści chrze­ści­jań­skiej praw­dzi­wej bez poboż­no­ści maryj­nej. My mamy peł­nić wolę Bożą do koń­ca, jak Ona. (…) I dziś są śro­do­wi­ska w samym Koście­le, któ­re chcia­ły­by na swój spo­sób refor­mo­wać Kościół, bo nie idzie w tym kie­run­ku, któ­ry im odpo­wia­da. (…) Dziś to jest waż­ne wyzwa­nie. Dziś przy­szła epo­ka laika­tu. W Koście­le i Pol­sce o przy­szło­ści zde­cy­du­je laikat. Nie zro­bią tego bisku­pi. Musi w każ­dym chrze­ści­ja­ni­nie obu­dzić się odpo­wie­dzial­ność za Kościół, za Chry­stu­sa, cześć Maryi.
Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Mszy św. w 63. rocz­ni­cę „cudu łez” na obra­zie Mat­ki Bożej w Archi­ka­te­drze Lubel­skiej, 3 lip­ca 2012 r.