Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Wyruszyć w drogę

ks. kard. Sta­ni­sław Dzi­wisz Metro­po­li­ta Kra­kow­ski

„W dro­gę z nami wyrusz Panie na wspa­nia­ły piel­grzym­ko­wy szlak”. Sło­wa pio­sen­ki przy­po­mi­na­ją nam, że już nie­dłu­go wyru­szy­my na piel­grzym­ko­we szla­ki, któ­re z róż­nych miast, wio­sek naszej Archi­die­ce­zji i całej Ojczy­zny pro­wa­dzą na Jasną Górę do tro­nu naszej Mat­ki i Kró­lo­wej. Wie­lu z nas odpo­wie pozy­tyw­nie na to wewnętrz­ne wezwa­nie, by wyru­szyć w dro­gę i razem z brać­mi i sio­stra­mi prze­mie­rzać szla­ki, roz­wa­ża­jąc tajem­ni­ce życia nasze­go Zba­wi­cie­la i Jego Mat­ki, ucząc się wier­no­ści i miło­ści do Boga i czło­wie­ka.
Bło­go­sła­wio­ny Jan Paweł II, któ­ry zapra­szał nas do piel­grzy­mo­wa­nia, uświa­da­miał nam, jaki jest cel piel­grzym­ki: „Wszyst­kim, któ­rzy piel­grzy­mu­ją na zie­mi pol­skiej i wszę­dzie na całym świe­cie, życzę tej świa­do­mo­ści, tej wia­ry i nadziei, że życie ludz­kie nie na zie­mi ma cel. Ten cel jest już poza życiem docze­snym, jest w Domu Ojca, do któ­re­go win­ni­śmy dojść wszy­scy. I o to się módl­my, piel­grzy­mu­jąc”. (…) Pój­dzie­my przez wio­ski i mia­sta naszej Ojczy­zny, by modlić się, słu­cha­jąc nauki Chry­stu­sa i o niej świad­czyć napo­tka­nym ludziom. Odpo­wie­my w ten spo­sób na wezwa­nie bł. Jana Paw­ła II do włą­cze­nia się w dzie­ło nowej ewan­ge­li­za­cji.

Frag­ment Listu zapra­sza­ją­ce­go na XXXII Pie­szą Piel­grzym­kę
Archi­die­ce­zji Kra­kow­skiej na Jasną Górę, Kra­ków 2012 r.