Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Radykalizm ewangeliczny

Ks. Bp Piotr Gre­ger, Biskup pomoc­ni­czy Biel­sko-Żywiec­ki

Czło­wie­ku, powiedz otwar­cie, jeśli nie jestem dla cie­bie żad­nym wymy­słem jakie­goś śre­dnio­wiecz­ne­go mni­cha, jeże­li nie jestem marzy­cie­lem reli­gij­nym, ale reali­stą, według któ­re­go nauki żyło wie­lu świę­tych, jeśli nie jestem tyl­ko genial­nym myśli­cie­lem czy świa­to­wym rewo­lu­cjo­ni­stą, któ­re­go naro­dze­nie zapo­cząt­ko­wa­ło nowy spo­sób licze­nia cza­su, jeśli jestem dla cie­bie kimś więk­szym niż któ­ry­kol­wiek z pro­ro­ków, jeśli jestem dla cie­bie Chry­stu­sem – Mesja­szem, Bogiem, któ­ry cię stwo­rzył i do tego stop­nia umi­ło­wał, że przy­jął los ludz­kie­go życia i śmier­ci, jeśli jestem dla cie­bie Tym, któ­ry kie­dyś będzie cię spra­wie­dli­wie sądził z miło­ści, to dla­cze­go, w imię jakichś pseu­do­war­to­ści dajesz cza­sem pierw­szeń­stwo wie­lu innym spra­wom, zapo­mi­na­jąc o Mnie i spy­cha­jąc na mar­gi­nes swo­je­go życia? Dla­cze­go bar­dziej dbasz o ludz­kie opi­nie niż o moją naukę i Boże przy­ka­za­nia?
(…) Prze­cięt­ność, cza­sem wyra­ża­ją­ca się pry­mi­ty­wi­zmem, usy­pia i zabie­ra radość. Naj­lep­szym lekar­stwem na taki stan rze­czy jest rady­ka­lizm ewan­ge­licz­ny. Do praw­dzi­we­go kapłań­stwa przy­wra­ca nas naj­pierw żar­li­wa modli­twa, szcze­re słu­cha­nie sło­wa Boże­go. (…) Ksiądz ma dzi­siaj wie­le do dania, zwłasz­cza ludziom mło­dym. Tylu ich jest, któ­rzy – choć zgu­bi­li dro­gę do Kościo­ła – szu­ka­ją ojca, przy­ja­cie­la, trwa­łych war­to­ści. Dla takich ksiądz nie sta­nie się auto­ry­te­tem na ambo­nie, bo oni do kościo­ła nie cho­dzą; nie zaim­po­nu­je­my im zło­tym orna­tem czy czy­stą, wypra­so­wa­ną kom­żą. Oni szu­ka­ją spoj­rze­nia, obec­no­ści, kon­kret­nych oznak życz­li­wo­ści.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas wie­czor­ne­go czu­wa­nia modli­tew­ne­go
w Sank­tu­arium Maryj­nym w Biel­sku-Bia­łej Hałc­no­wie, 29 czerw­ca 2012 r.