Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Trzeba żyć nauką

ks. abp Józef Micha­lik

Gło­sze­nie Ewan­ge­lii jest przy­wi­le­jem, zada­niem i moż­li­wo­ścią każ­de­go czło­wie­ka, nawet jeśli nie wie jesz­cze wszyst­kie­go. Nie jest to tyl­ko zada­nie dla bisku­pów, kapła­nów czy gru­py mło­dych zapa­leń­ców, któ­rzy poszli dro­ga­mi Biesz­cza­dów.
Nowa Ewan­ge­li­za­cja to jest zada­nie dla każ­de­go z nas. Gło­sze­nie Ewan­ge­lii, prze­ję­cie odpo­wie­dzial­no­ści za Kościół, za Chry­stu­sa, za wia­rę w dzi­siej­szym świe­cie to jest zada­nie dla każ­de­go z nas. Chrze­ści­ja­nin nie może się cho­wać. Nie może iść na mar­gi­nes, bo takie­go mar­gi­ne­su nie ma. Wszę­dzie, każ­dy ma poczuć się odpo­wie­dzial­ny za wia­rę, wte­dy Kościół się odro­dzi. (…)
W nowej ewan­ge­li­za­cji trze­ba iść – zgod­nie ze wska­za­nia­mi Pana Jezu­sa – „w dwóch albo trzech”. Chry­stus cią­gle jest ten sam, ale dla nie­któ­rych jest za zasło­ną, dla nich nie­prze­ni­kal­ną. Twórz­cie nowy styl – styl wia­ry i odde­chu obec­no­ści Chry­stu­sa w życiu.
(…) Nie wystar­czy tyl­ko mówić, ale trze­ba żyć nauką, któ­rą się gło­si. Żeby nie spraw­dza­ło się to, że jeśli dziec­ko patrzy na mamę czy tatę, któ­ra je wysy­ła do kościo­ła, to w duszy sobie myśli, kie­dy ja w koń­cu będę doro­sły i nie będę musiał iść do kościo­ła, jak nie idzie mama i tata. To jest bar­dzo waż­na spra­wa, żeby­śmy nie mówi­li naszym dzie­ciom i bli­skim: idź do kościo­ła, mów pacierz. Tyl­ko żeby­śmy mówi­li: chodź­my, idzie­my, zmó­wi­my pacierz. To jest zasad­ni­cza róż­ni­ca.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Waka­cyj­nej Ewan­ge­li­za­cji Biesz­cza­dów pod hasłem „Biesz­cza­dy dla Jezu­sa 2012”, Polań­czyk, 22 lip­ca 2012 r.