Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Tydzień liturgiczny

KS. ROMAN SŁAWEŃSKI

Osiemnasty tydzień zwykły 6–11 VIII 2012
Poniedziałek
Dn 7,9–10.13–14
albo 2 P 1,16–19; Mk 9,2–10
ŚWIĘTO PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO
Słowo Boże: Patrzałem aż postawiono trony, Przedwieczny zajął miejsce. Szata Jego była biała jak śnieg, a włosy Jego głowy jakby z czystej wełny. Tron Jego był z ognistych płomieni…
Czy ludzki język dysponuje odpowiednimi słowami, by wyrazić majestat, potęgę i wspaniałość Stwórcy? By opisać Niepojętego, trzeba szukać właściwej metafory. Ale cóż może przekazać język metafory? Nic ponad to, że Bóg jest większy i wspanialszy niż nasze najśmielsze o Nim wyobrażenie. I wtedy pozostaje jedno: pochylić głowę w pokornym uwielbieniu Bożego majestatu.
Modlitwa dnia: Boże, Ty przy chwalebnym Przemienieniu Twojego Jedynego Syna potwierdziłeś tajemnice wiary świadectwem Ojców i ukazałeś chwałę, jaka czeka Twoje przybrane dzieci, spraw, abyśmy posłuszni głosowi Twojego umiłowanego Syna, stali się Jego współdziedzicami.
Wtorek
Jr 30,1–2.12–15.18–22; Mt 14,22–36
Słowo Boże: Przez twą wielką nieprawość pomnożyły się twoje grzechy. Dlaczego krzyczysz z powodu twej rany, że ból twój nie da się uśmierzyć? Przez wielką twoją nieprawość i liczne twoje grzechy tak tobie uczyniłem.
Kto ma dziś odwagę mówić bez ogródek, że konsekwencją każdego grzechu jest cierpienie? Nadużyciem jest dokładać trudu człowiekowi cierpiącemu, poprzez wypominanie grzechu. Trzeba jednak wcześniej z przekonaniem ostrzegać przypominając, że nie ma grzechu, który by nie niósł przykrych konsekwencji i to nie tylko dla grzeszącego.
Modlitwa dnia: Boże, Ty powołałeś błogosławionego Edmunda, aby opiekował się dziećmi, chorymi i ubogimi, spraw łaskawie, abyśmy pobudzeni miłością, za jego przykładem gorliwie przyczyniali się do odnowienia wszystkiego w Chrystusie poprzez zadania, które nam powierzyłeś do wypełnienia na tym świecie.
Środa
Jr 31,1–7; Mt 15,21–28
Słowo Boże: Znajdzie łaskę na pustyni naród ocalały od miecza; Izrael pójdzie do miejsca swego odpoczynku. Pan się mu ukaże z daleka. Ukochałem cię odwieczną miłością, dlatego też zachowałem dla ciebie łaskawość.
Lud wyszedł z Egiptu na pustynię i wydawało się, że wszyscy zmierzają ku zagładzie: brak wody, chleba, jadowite węże… I wówczas Bóg przyszedł z pomocą. I to nie raz. Minęły wieki i znów prorok zapowiada czas łaski – o dziwo – na pustyni. Bo pustynia leczy ludzką pychę. Nieraz musimy zostać wyprowadzeni na pustynię, by pokornie skłonić się ku Bogu.
Modlitwa dnia: Wszechmogący Boże, niech święty Dominik, który był gorliwym głosicielem objawionej prawdy, wspiera Twój Kościół swoimi zasługami i nauką, i niech będzie dla nas troskliwym opiekunem.
Czwartek
Oz 2,16b.17b.21–22; Mt 25,1–13
ŚWIĘTO ŚW. TERESY BENEDYKTY OD KRZYŻA
Słowo Boże: Tak mówi Pan: „Na pustynię chcę ją wyprowadzić i mówić do jej serca. I będzie Mi tam uległa jak za dni swej młodości, gdy wychodziła z egipskiego kraju. I poślubię cię sobie na wieki”.
Bóg odwołuje się do wędrówki przez pustynię. W owych dniach naród nie miał innej ostoi niż sam Bóg. Te okoliczności sprzyjały otwarciu na Boga. Pustynia, miejsce nieprzyjazne, pozwala skuteczniej niż inne miejsca wzrastać w zaufaniu wobec Pana. Nie bójmy się pustynnych miejsc (chwil osamotnienia i bezradności). Bo wówczas jest bliżej do Boga.
Modlitwa dnia: Boże naszych ojców, Ty doprowadziłeś świętą Teresą Benedyktę, męczennicę, do poznania Twojego ukrzyżowanego Syna i do naśladowania Go aż do śmierci, spraw przez jej wstawiennictwo, aby wszyscy ludzie uznali w Chrystusie Zbawiciela i przez Niego doszli do oglądania Ciebie w wieczności.
Piątek
2 Kor 9,6–10; J 12,24–26
ŚWIĘTO ŚW. WAWRZYŃCA DIAKONA
Słowo Boże: Każdy niech przeto postąpi tak, jak mu nakazuje jego własne serce, nie żałując i nie czując się przymuszonym, albowiem radosnego dawcę miłuje Bóg.
Prawdziwą rewolucję ducha musiał przeżyć Apostoł Narodów, gdy z gorliwego faryzeusza, skłonnego wszystko sprowadzać do przepisów prawa, przeszedł do postawy, którą znamionuje miara serca. Paweł zachęca, byśmy postępowali, jak nam nakazuje serce. Bo nie ma jednej miary dla wszystkich. Duch Boży prowadzi każdego właściwą mu drogą. Stąd tak różnorodna w swym kształcie jest świętość.
Modlitwa dnia: Miłosierny Boże, z gorącej miłości ku Tobie święty Wawrzyniec wiernie służył ubogim i odważnie poniósł męczeństwo, spraw, abyśmy miłowali to, co on miłował, i wypełniali to, czego uczył.
Sobota
Ha 1,12–2,4; Mt 17,14–20
Słowo Boże: Zapisz widzenie, na tablicach wyryj, by można było łatwo je odczytać. Oto zginie ten, co jest ducha nieprawego, a sprawiedliwy żyć będzie dzięki swej wierności.
Gdy po raz „siedemdziesiąty siódmy” przychodzi patrzeć na powodzenie zdradliwych i utrapienia spadające na uczciwych, gdy spostrzegamy lekceważenie ludzi prostych i wykorzystywanie bezbronnych, to jeszcze mocniej wspomnijmy słowa proroka, że nikt nie uniknie odpowiedzialności za swe czyny. Pociechą nie jest bynajmniej perspektywa kary dla nieprawych, lecz perspektywa sprawiedliwości, której gwarantem jest sam Bóg.
Modlitwa dnia: Miłosierny Boże, Ty doprowadziłeś świętą Klarę do umiłowania ubóstwa, spraw przez jej wstawiennictwo, abyśmy żyjąc w ubóstwie ducha zgodnie z nauką Chrystusa, doszli do oglądania Ciebie w królestwie niebieskim.