Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Prawdziwa wolność kosztuje

ks. kard. Sta­ni­sław Dzi­wisz Metro­po­li­ta Kra­kow­ski

Kościół patrzy reali­stycz­nie na świat i czło­wie­ka, bo takie­go spoj­rze­nia uczy go Ewan­ge­lia. Pra­gnie­my wycho­wy­wać i pro­wa­dzić samych sie­bie oraz każ­de­go czło­wie­ka do praw­dzi­wej, wyma­ga­ją­cej wol­no­ści, do ładu moral­ne­go, do ładu w sfe­rze war­to­ści, praw­dy i dobra. Z tego pod­sta­wo­we­go zada­nia Kościół nigdy nie zre­zy­gnu­je, bo sprze­nie­wie­rzył­by się swo­jej misji otrzy­ma­nej od Chry­stu­sa.
Przy­po­mi­nał nam o tym pięt­na­ście lat temu Jan Paweł II (…):. „Ład wol­no­ści budu­je się w tru­dzie. Praw­dzi­wa wol­ność zawsze kosz­tu­je! Każ­dy z nas musi cią­gle od nowa ten trud podej­mo­wać. I tu rodzi się […] pyta­nie: Czy czło­wiek może ów ład wol­no­ści zbu­do­wać sam, bez Chry­stu­sa czy nawet wbrew Chry­stu­so­wi? Pyta­nie nie­zwy­kle dra­ma­tycz­ne, ale jak­że aktu­al­ne w kon­tek­ście spo­łecz­nym, prze­sy­co­nym kon­cep­cja­mi demo­kra­cji inspi­ro­wa­nej ide­olo­gią libe­ral­ną! Usi­łu­je się bowiem dzi­siaj wmó­wić czło­wie­ko­wi i całym spo­łe­czeń­stwom, iż Bóg jest prze­szko­dą na dro­dze do peł­nej wol­no­ści, że Kościół jest wro­giem wol­no­ści, że wol­no­ści nie rozu­mie, że się jej lęka. Jest tutaj jakieś nie­sły­cha­ne pomy­le­nie pojęć. Kościół bowiem nie prze­sta­je być w świe­cie gło­si­cie­lem ewan­ge­lii wol­no­ści! To jest jego misja”.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej w Uro­czy­stość Boże­go Cia­ła,
Kra­ków 7 czerw­ca 2012 r.