Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa Życia

NIEDZIELA: 1 Krl 19,4–8; Ef 4,30–5,2; J 6,41–51

Chleb żywy, któ­ry zstą­pił z nie­ba


Żydzi szem­ra­li prze­ciw­ko Jezu­so­wi, dla­te­go że powie­dział: Jam jest chleb, któ­ry z nie­ba zstą­pił, i mówi­li: Czyż to nie jest Jezus, syn Józe­fa, któ­re­go ojca i mat­kę zna­my? Jak­żeż może On teraz mówić: „Z nie­ba zstą­pi­łem?”.
Jezus im odpo­wie­dział: Nie szem­raj­cie mię­dzy sobą. Nikt nie może przyjść do Mnie, jeże­li go nie pocią­gnie Ojciec, któ­ry Mnie posłał; Ja zaś wskrze­szę go w dniu osta­tecz­nym. Napi­sa­ne jest u Pro­ro­ków: „Oni wszy­scy będą ucznia­mi Boga”. Każ­dy kto od Ojca usły­szał i nauczył się, przyj­dzie do Mnie. Nie zna­czy to, aby kto­kol­wiek widział Ojca; jedy­nie Ten, któ­ry jest od Boga, widział Ojca. Zapraw­dę, zapraw­dę powia­dam wam: Kto we Mnie wie­rzy, ma życie wiecz­ne.
Jam jest chleb życia. Ojco­wie wasi jedli man­nę na pusty­ni i pomar­li. To jest chleb, któ­ry z nie­ba zstę­pu­je: kto go spo­ży­wa, nie umrze.
Ja jestem chle­bem żywym, któ­ry zstą­pił z nie­ba. Jeśli kto spo­ży­wa ten chleb, będzie żył na wie­ki. Chle­bem, któ­ry Ja dam, jest moje cia­ło za życie świa­ta.

Roz­wa­ża­nie
Znów o chle­bie życia – Jezus kon­ty­nu­uje poucze­nie na temat Eucha­ry­stii. Zapo­wia­da dar, któ­ry przyj­mie postać chle­ba, będzie nim – jak sam mówi – „moje cia­ło za życie świa­ta”. Eucha­ry­stia jest, jak wie­rzy­my, praw­dzi­wym cia­łem Jezu­sa, nie w for­mie jakie­goś sta­łe­go sta­nu, lecz w for­mie nie­ustan­nie doko­nu­ją­ce­go się czy­nu: cia­ło wyda­ne za życie świa­ta. Tre­ścią ukry­tą Eucha­ry­stii jest zatem czyn Jezu­sa – ofia­ra. Ten czyn wciąż się speł­nia, wciąż obej­mu­je kolej­ne poko­le­nia uczniów. Ten czyn obej­mu­je wszyst­kich zgro­ma­dzo­nych na Eucha­ry­stii.

rs