Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Warto być dobrym

ks. abp Józef Micha­lik

War­to być uczci­wym czło­wie­kiem. To zawsze przy­no­si owoc, cho­ciaż nie­raz czło­wiek nie jest tego świa­do­my. (…) Nie­je­den chło­pak, nie­jed­na dziew­czy­na, nie­je­den czło­wiek się zma­ga i zasta­na­wia, czy war­to być uczci­wym, czy war­to się zacho­wać god­nie, tak jak naucza Kościół i Chry­stus. Kole­ga i kole­żan­ka robią to, czy tam­to, mają pozor­ną przy­jem­ność, wzię­cie i popu­lar­ność, a ja? Wła­śnie war­to! Bo nie­raz twój dobry czyn, two­ja posta­wa, jest bar­dzo potrzeb­na, byś ura­to­wał wię­cej niż wiesz. Bo nie­kie­dy w opar­ciu o to jed­no sło­wo, jak ziar­no wrzu­co­ne w ser­ce, da moc temu czło­wie­ko­wi i wyda potem owoc. (…) Trze­ba wal­czyć ze swo­imi „pochy­le­nia­mi”, któ­ry­mi są ludz­kie sła­bo­ści. Każ­dy, kto jest kry­tycz­ny wobec sie­bie, dostrze­ga je. (…) Czy prze­czy­ta­łeś czte­ry Ewan­ge­lie? Kto z was czy­ta pismo reli­gij­ne? A jest ich prze­cież tak wie­le, żeby dosko­na­lić swo­ją wie­dzę reli­gij­ną. Jeśli będziesz zasie­wał pole ple­wa­mi, nic nie wyro­śnie, musisz ziar­no mieć, wia­ra two­ja musi mieć ziar­no praw­dy. (…) Prze­strze­gam tak­że przed wia­rą w horo­sko­py czy wróż­ki i bez­kry­tycz­ne pod­da­wa­nie się takim prze­po­wied­niom. Taka łatwo­wier­ność czę­sto przy­no­si nie­szczę­ścia.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej do uczest­ni­ków
25. Fran­cisz­kań­skie­go Spo­tka­nia Mło­dych w Kal­wa­rii Pacław­skiej, 24 lip­ca 2012 roku