Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Za wstawiennictwem bł. 108 Męczenników

Bądź uwielbiony za ich heroiczną miłość

Uwiel­bia­jąc miło­sier­ne­go Ojca w nie­bie za to, że przez beaty­fi­ka­cję 108 Męczen­ni­ków dał Ludo­wi Boże­mu na pol­skiej zie­mi, na nasze cza­sy, moż­nych orę­dow­ni­ków i żywe wzo­ry, jak zwy­cię­żać w Chry­stu­sie, przy­zy­waj­my dziś z ufno­ścią Ich wsta­wien­nic­twa.
(…) Upro­ście dla paste­rzy Kościo­ła na pol­skiej zie­mi wiel­ką czuj­ność i męstwo w strze­że­niu go przed siła­mi ciem­no­ści.
Bło­go­sła­wie­ni Męczen­ni­cy, módl­cie się za nami! (…)
Przez swo­ją ofia­rę krwi, orę­duj­cie za tymi, któ­rym powie­rzo­na jest misja for­mo­wa­nia umy­słów, serc i sumień powo­ła­nych do kapłań­stwa.
Bło­go­sła­wie­ni Męczen­ni­cy, módl­cie się za nami! (…)
Upro­ście nam wiel­ką łaskę wyzna­wa­nia razem z wami w cza­sie naszych prób i doświad­czeń, że tyl­ko Chry­stus jest Panem i Kró­lem.
Bło­go­sła­wie­ni Męczen­ni­cy, módl­cie się za nami! (…)
Pro­wadź­cie nas przez Nie­po­ka­la­ną do Boże­go Syna.
Bło­go­sła­wie­ni Męczen­ni­cy, módl­cie się za nami! (…)
Pro­ście Pana za mło­dy­mi Pola­ka­mi, by nie zga­si­li w sobie świa­tła wia­ry, z któ­re­go pły­nie wiel­ka, ofiar­na miłość Ojczy­zny.
Bło­go­sła­wie­ni Męczen­ni­cy, módl­cie się za nami! (…)
Upro­ście nam umi­ło­wa­nie krzy­ża w służ­bie Kościo­ło­wi.
Bło­go­sła­wie­ni Męczen­ni­cy, módl­cie się za nami! (…)
Upro­ście nam łaskę sza­cun­ku dla Boże­go daru życia.
Bło­go­sła­wie­ni Męczen­ni­cy, módl­cie się za nami! (…)
Pro­ście za nami o męstwo wia­ry na naszych dro­gach życia.
Bło­go­sła­wie­ni Męczen­ni­cy, módl­cie się za nami! (…)
Uczcie nas patrzeć ocza­mi Chry­stu­sa na ludzi innych naro­dów i prze­ko­nań.
Bło­go­sła­wie­ni Męczen­ni­cy, módl­cie się za nami! (…)
Gdy naszą cywi­li­za­cję coraz bar­dziej ogar­nia duch prak­tycz­ne­go ate­izmu, kon­su­mi­zmu i obo­jęt­no­ści; wypra­szaj­cie mło­dym ludziom wezwa­nym do służ­by Bożej odwa­gę do sta­wa­nia się czy­tel­ny­mi zna­ka­mi Boga w świe­cie.
Bło­go­sła­wie­ni Męczen­ni­cy, módl­cie się za nami! (…)
Ratuj­cie swym wsta­wien­nic­twem pol­skich nauczy­cie­li; upra­szaj­cie dla nich mądrość otwie­ra­nia mło­dych serc na dobro i praw­dę oraz męstwo w zma­ga­niach z zaku­sa­mi zła.
Bło­go­sła­wie­ni Męczen­ni­cy, módl­cie się za nami! (…)
Orę­duj­cie za kapła­na­mi, by mie­li ser­ca goto­we do ofiar­nej posłu­gi cier­pią­cym, bied­nym, nie­po­rad­nym, odsu­nię­tym na mar­gi­nes życia spo­łecz­ne­go.
Bło­go­sła­wie­ni Męczen­ni­cy, módl­cie się za nami! (…)
Upro­ście łaskę nadziei dla cier­pią­cych z powo­du błę­dów swo­ich bli­skich.
Bło­go­sła­wie­ni Męczen­ni­cy, módl­cie się za nami! (…)
Wyjed­naj­cie swym wsta­wien­nic­twem przed Panem, by kapła­ni mie­li dla sie­bie wza­jem­nie ser­ca peł­ne miło­ści Bożej i ofiar­nej służ­by.
Bło­go­sła­wie­ni Męczen­ni­cy, módl­cie się za nami! (…)
Upro­ście alum­nom naszych semi­na­riów ducha żar­li­wej miło­ści Chry­stu­sa i Kościo­ła.
Bło­go­sła­wie­ni Męczen­ni­cy, módl­cie się za nami! (…)
Pro­ście Pana za nami o mądrość i odwa­gę ofiar­nej służ­by dla Ojczy­zny.
Bło­go­sła­wie­ni Męczen­ni­cy, módl­cie się za nami! (…)
Upro­ście nam mądrość, jak prze­ni­kać tkan­ki życia spo­łecz­ne­go i poli­tycz­ne­go Ewan­ge­lią Chry­stu­sa.
Bło­go­sła­wie­ni Męczen­ni­cy, módl­cie się za nami! (…)
Pro­ście Boże­go Mistrza za wycho­waw­ca­mi, któ­rzy w imię miło­ści Boga i Ojczy­zny przez wytrwa­ły trud i wła­sny przy­kład for­mu­ją dusze mło­dych do odpo­wie­dzial­no­ści i służ­by czło­wie­ko­wi.
Bło­go­sła­wie­ni Męczen­ni­cy, módl­cie się za nami! (…)
Orę­duj­cie za powo­ła­ny­mi do życia w zako­nach, by mogli jak naj­głę­biej odkryć pięk­no czło­wie­czeń­stwa odda­ne­go bez resz­ty Bogu i ogar­nię­te­go Jego łaską.
Bło­go­sła­wie­ni Męczen­ni­cy, módl­cie się za nami! (…)
Panie i Boże nasz, któ­ry obda­rzy­łeś łaską męczeń­stwa słu­gi Two­je, synów i cór­ki z pol­skiej zie­mi, bądź uwiel­bio­ny za dar ich wia­ry i miło­ści, za ich ufność w potę­gę modli­twy, za kapłań­ską posłu­gę, za umi­ło­wa­nie ludzi i zie­mi ojczy­stej.
Bądź uwiel­bio­ny za to, że z Two­im sło­wem miło­sier­dzia i pojed­na­nia nie­stru­dze­nie prze­kra­cza­li wszel­kie gra­ni­ce ludz­kich podzia­łów, aby wszy­scy sta­no­wi­li jed­no w wysła­wia­niu Two­jej miło­ści.
Bądź uwiel­bio­ny za ich hero­icz­ną miłość, dla jakiej przy­ję­li cier­pie­nie i śmierć męczeń­ską, naśla­du­jąc Ofia­rę Boskie­go Mistrza. Boże w Trój­cy Świę­tej jedy­ny, niech będzie uwiel­bio­ne Two­je świę­te Imię przez Bło­go­sła­wio­nych Męczen­ni­ków z naszej pol­skiej zie­mi, teraz i na wie­ki.

Frag­ment modli­twy do 108 męczen­ni­ków II woj­ny świa­to­wej