Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Błogosławiona od Krzyża

Ks. bp Tade­usz Rako­czy Ordy­na­riusz Die­ce­zji Biel­sko-Żywiec­kiej

W tym roku przy­pa­da 70. rocz­ni­ca śmier­ci św. Tere­sy Bene­dyk­ty od Krzy­ża (Edy­ty Ste­in) w byłym nie­miec­kim obo­zie kon­cen­tra­cyj­nym Auschwitz-Bir­ke­nau. Jest to bez wąt­pie­nia postać wyjąt­ko­wa, o czym świad­czy jej boga­ty życio­rys. Uro­dzi­ła się w 1891 roku we Wro­cła­wiu w żydow­skiej rodzi­nie kup­ców. (…) Edy­ta jako mło­da kobie­ta, świa­do­mie odrzu­ci­ła wia­rę. Była oso­bą inte­li­gent­ną, peł­ną wiel­kich ide­ałów, dla­te­go nie­ustan­nie szu­ka­ła praw­dy. (…) Stop­nio­wo doj­rze­wa­ła do przy­ję­cia wia­ry chrze­ści­jań­skiej. Na począt­ku 1922 roku Edy­ta Ste­in przy­ję­ła chrzest w Koście­le kato­lic­kim. (…) Czę­sto zapra­sza­na przez orga­ni­za­cje i sto­wa­rzy­sze­nia kato­lic­kie, gło­si­ła licz­ne pre­lek­cje w wie­lu nie­miec­kich mia­stach i poza gra­ni­ca­mi. Mówi­ła o roli i powo­ła­niu kobie­ty w spo­łe­czeń­stwie i Koście­le, o wycho­wa­niu poprzez miłość i wia­rę, o roli szkół kato­lic­kich, a mia­ło to miej­sce w cza­sach coraz sil­niej­szych napięć ide­olo­gicz­nych i wal­ki z Kościo­łem. W roku 1933 (…) zde­cy­do­wa­ła się wstą­pić do Kar­me­lu w Kolo­nii. (…) Wybra­ła imię zakon­ne Tere­sa Bło­go­sła­wio­na od Krzy­ża. (…) W sierp­niu 1942 roku zosta­ła w klasz­to­rze Kar­me­li­ta­nek w Echt – razem ze swo­ją sio­strą Różą – aresz­to­wa­na i prze­trans­por­to­wa­na do Auschwitz, gdzie zgi­nę­ła z inny­mi więź­nia­mi swo­je­go naro­du w komo­rze gazo­wej. Jest współ­pa­tron­ką Euro­py.

Frag­ment Sło­wa Paster­skie­go na obcho­dy 70-lecia śmier­ci św. Tere­sy Bene­dyk­ty od Krzy­ża (Edy­ty Ste­in), Patron­ki Euro­py, 31 lip­ca 2012 r.