Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Źródła jedności Kościoła

ks. kard. Sta­ni­sław Dzi­wisz Metro­po­li­ta Kra­kow­ski

Dro­dzy piel­grzy­mi, wyra­ża­jąc Bogu wdzięcz­ność za pon­ty­fi­kat Jana Paw­ła II, a tak­że za dar jego świę­to­ści, potwier­dzo­nej uro­czy­ście aktem jego beaty­fi­ka­cji 1 maja ubie­głe­go roku, myśli­my o oso­bi­stym powo­ła­niu każ­dej i każ­de­go z nas. Do każ­de­go Chry­stus kie­ru­je zapro­sze­nie, któ­re skie­ro­wał do Szy­mo­na Pio­tra w tym miej­scu: „Pójdź za Mną” (J 21,19). Reali­zu­je­my nasze powo­ła­nie w kon­kret­nej sytu­acji i sta­nie życia – w kapłań­stwie i życiu zakon­nym, w mał­żeń­stwie i życiu rodzin­nym. Do każ­de­go z nas nale­ży dawać świa­dec­two Jezu­so­wi i Jego Ewan­ge­lii przez oso­bi­ste i świę­te życie, przez zaan­ga­żo­wa­nie w spra­wy Boże i w spra­wy czło­wie­ka. (…) Szcze­gól­nie powin­ni­śmy sobie wziąć do ser­ca wezwa­nie Apo­sto­ła Paw­ła do jed­no­ści. „Usi­łuj­cie zacho­wać jed­ność Ducha dzię­ki wię­zi, jaką jest pokój. Jed­no jest Cia­ło i jeden Duch, bo też zosta­li­ście wezwa­ni do jed­nej nadziei, jaką daje wasze powo­ła­nie” (…). Oto naj­głęb­sze źró­dła jed­no­ści Kościo­ła, zako­twi­czo­ne­go w Bogu. Zada­niem nas wszyst­kich jest strzec tej jed­no­ści, pogłę­biać ją i umac­niać, zwłasz­cza w kon­tek­ście tylu prób jej pod­wa­ża­nia, bana­li­zo­wa­nia i spły­ca­nia isto­ty Kościo­ła i jego misji.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej w Tabgha’li,
22 kwiet­nia 2012 r.