Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa Życia

NIEDZIELA: Prz 8,22–35 lub Iz 2,2–5; Ga 4,4–7; J 2,1–11

Wesele w Kanie Galilejskiej

W Kanie Gali­lej­skiej odby­wa­ło się wese­le i była tam Mat­ka Jezu­sa.
Zapro­szo­no na to wese­le tak­że Jezu­sa i Jego uczniów. A kie­dy zabra­kło wina, Mat­ka Jezu­sa mówi do Nie­go: Nie mają już wina.
Jezus Jej odpo­wie­dział: Czyż to moja lub Two­ja spra­wa, Nie­wia­sto? Jesz­cze nie nade­szła godzi­na moja.
Wte­dy Mat­ka Jego powie­dzia­ła do sług: Zrób­cie wszyst­ko, cokol­wiek wam powie.
Sta­ło zaś tam sześć stą­gwi kamien­nych, prze­zna­czo­nych do żydow­skich oczysz­czeń, z któ­rych każ­da mogła pomie­ścić dwie lub trzy mia­ry.
Rzekł do nich Jezus: Napeł­nij­cie stą­gwie wodą. I napeł­ni­li je aż po brze­gi. Potem do nich powie­dział: Zaczerp­nij­cie teraz i zanie­ście sta­ro­ście wesel­ne­mu. Ci zaś zanie­śli.
A gdy sta­ro­sta wesel­ny skosz­to­wał wody, któ­ra sta­ła się winem, i nie wie­dział, skąd ono pocho­dzi, ale słu­dzy, któ­rzy czer­pa­li wodę, wie­dzie­li, przy­wo­łał pana mło­de­go i powie­dział do nie­go: Każ­dy czło­wiek sta­wia naj­pierw dobre wino, a gdy się napi­ją, wów­czas gor­sze. Ty zacho­wa­łeś dobre wino aż do tej pory.
Taki to począ­tek zna­ków uczy­nił Jezus w Kanie Gali­lej­skiej. Obja­wił swo­ją chwa­łę i uwie­rzy­li w Nie­go Jego ucznio­wie.

Roz­wa­ża­nie
Kana Gali­lej­ska to począ­tek zna­ków. Wobec zgro­ma­dzo­nych obja­wi­ła się chwa­ła Boga – to zna­czy przede wszyst­kim Jego obec­ność, a tak­że wiel­kość i potę­ga. A w ser­cach ludzi poja­wi­ła się wia­ra: pomię­dzy nami jest Pan. Dziś dla nas Jasna Góra jest jak Kana z tam­tych cza­sów. W tym wyjąt­ko­wym miej­scu wie­lu dostrze­ga chwa­łę Boga – tu odzy­sku­ją pew­ność co do Jego obec­no­ści. W tym miej­scu wie­lu powra­ca na dro­gę wia­ry. A Mary­ja, jak wów­czas, mówi: „Zrób­cie wszyst­ko, cokol­wiek wam powie”. I niech Jasna Góra taką pozo­sta­nie dla wszyst­kich.

rs