Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Wspólnotowy wymiar wiary

ks. abp Józef Micha­lik

Wia­ra doma­ga się wspól­no­ty. Tą naj­do­sko­nal­szą wspól­no­tą jest Kościół, bo został nam dany przez nasze­go Pana, Jezu­sa Chry­stu­sa. W nim też poja­wia­ją się dzie­ła wypły­wa­ją­ce ze zre­ali­zo­wa­nia cha­ry­zma­tów danych nie­któ­rym ludziom.
W chrze­ści­jań­stwie nie­moż­li­wa jest praw­dzi­wa wia­ra bez odnie­sie­nia do ludzi, bo to jest wła­śnie mia­ra naszej rela­cji z Bogiem przez Jezu­sa. Jezus wyraź­nie nam obie­cał: „gdzie dwóch albo trzech gro­ma­dzi się w imię moje, tam Ja jestem pośród nich” (por. Mt 18,20). Nie może być w chrze­ści­jań­stwie wyzna­nia wia­ry, czy czy­nu mają­ce­go odnie­sie­nie do nad­przy­ro­dzo­no­ści, bez Jezu­sa, a obec­ność Jezu­sa jest zagwa­ran­to­wa­na w sakra­men­tach, w sło­wie Bożym oraz we wspól­no­cie Kościo­ła, w któ­rej gro­ma­dzi­my się w Jego imię. Dla­te­go inten­sy­fi­ko­wa­nie wspól­no­to­wo­ści, nada­wa­nie jej więk­sze­go dyna­mi­zmu, prze­ży­wa­nie wia­ry we wspól­no­cie czy ruchu w koście­le para­fial­nym ma ogrom­nie waż­ny wymiar. Wszyst­kie wspól­no­ty zakon­ne, kon­tem­pla­cyj­ne, a nawet pustel­ni­cy, odcho­dzą­cy na miej­sce odosob­nie­nia, trwa­ją na modli­twie w jed­no­ści z tymi, któ­rzy pozo­sta­ją w świe­cie.

Wypo­wiedź dla „Nie­dzie­li” (nr 23, 3 czerw­ca 2012 r.)