Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Nie możemy zamieniać credo na „my sądzimy”

Ks. Biskup Edward Daj­czak Ordy­na­riusz Kosza­liń­sko-Koło­brze­ski, współ­twór­ca przy­stan­ku Jezus

Naj­więk­szym pro­ble­mem, z jakim się dziś bory­ka­my w spo­łe­czeń­stwie, to roz­bi­te rodzi­ny, co raczej nie wyni­ka ze złej woli mał­żon­ków, bo nikt nie chce „prze­gry­wać miło­ści”, tyl­ko z prze­kła­ma­nia współ­cze­snej moral­no­ści. Absurd usta­wo­daw­stwa pole­ga na tym, że chce się karać za klap­sa, a nie ma żad­nej odpo­wie­dzial­no­ści za roz­wód, pod­czas gdy trau­ma po roz­wo­dzie pozo­sta­je w dzie­ciach nawet całe życie.
(…) Ode­szli­śmy już od postrze­ga­nia życia jako daru i to jest poważ­ny pro­blem, któ­ry nie doty­czy tyl­ko in vitro, bo całej kon­cep­cji życia. Kościół sta­je w obro­nie każ­de­go poczę­te­go dziec­ka. Ponie­waż meto­da ta zakła­da eli­mi­na­cję zbęd­nych embrio­nów, to zawsze Kościół powie „nie”, nawet jak jest to dla kogoś nie­wy­god­ne. Sta­no­wi­sko Kościo­ła jest wystar­cza­ją­co wyja­śnia­ne, szcze­gól­nie w róż­nych publi­ka­cjach i na łamach pra­sy kato­lic­kiej, ale w pozo­sta­łych mediach bra­ku­je przy­chyl­no­ści. Zosta­je nam tyl­ko wybór sumie­nia, a ponie­waż współ­cze­sny świat zasad­ni­czo odrzu­ca Deka­log jako fun­da­ment moral­no­ści i wyro­ku­je według gło­so­wa­nia, więc nie raz będzie­my sta­wać przed dyle­ma­ta­mi moral­ny­mi. Nie może­my zamie­niać cre­do na „my sądzi­my”, przed czym prze­strze­ga nas też papież Bene­dykt XVI.

Frag­ment wypo­wie­dzi nt. ini­cja­tyw ewan­ge­li­za­cyj­nych w Die­ce­zji Kosza­liń­sko-Koło­brze­skiej, 14 sierp­nia 2012 r.