Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Bóg jest fundamentem wszystkiego

ks. kard. Sta­ni­sław Dzi­wisz Metro­po­li­ta Kra­kow­ski

Bóg jest fun­da­men­tem wszyst­kie­go
Pil­nuj­cie tego, co naj­cen­niej­sze na Pod­ha­lu, by nie znaj­do­wa­ły tu miej­sca jało­we ide­olo­gie, nisz­czą­ce to, co zawsze było i jest naj­cen­niej­szą war­to­ścią tej zie­mi, i co zawie­ra się w sło­wach: BÓG, KOŚCIÓŁ i OJCZYZNA. W tym duchu wycho­wuj­cie dzie­ci i mło­dzież. Dbaj­cie o ich wykształ­ce­nie i ducho­wą for­ma­cję, bo to naj­lep­sza inwe­sty­cja w przy­szłość Pod­ha­la.
W cen­trum nasze­go życia powi­nien być sam Bóg, jako fun­da­ment wszyst­kie­go – naszej poboż­no­ści, nasze­go sty­lu życia i zasad moral­nych, naszej pra­cy, naszych pla­nów i zamia­rów. Rodzi­ny żyją­ce na tej zie­mi powin­ny być wspól­no­ta­mi miło­ści, otwar­ty­mi na przy­ję­cie daru życia; wspól­no­ta­mi, w któ­rych kul­ty­wu­je się i umac­nia takie posta­wy i war­to­ści, jak uczci­wość i pra­wość, pra­co­wi­tość i soli­dar­ność.
Dzi­siaj jeste­śmy nie­jed­no­krot­nie świad­ka­mi obse­syj­ne­go kry­ty­ko­wa­nia Kościo­ła w nie­któ­rych mediach, pod­wa­ża­nia tego, co sta­no­wi­ło i sta­no­wi punkt opar­cia i odnie­sie­nia dla życia naszej chrze­ści­jań­skiej spo­łecz­no­ści. Niech odpo­wie­dzią z naszej stro­ny będą żywe wspól­no­ty para­fial­ne – wspól­no­ty modli­twy, życia sakra­men­tal­ne­go i czyn­nej miło­ści bliź­nie­go.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej w Uro­czy­stość Wnie­bo­wzię­cia
Naj­święt­szej Maryi Pan­ny, Ludź­mierz, 15 sierp­nia 2012 r.