Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

W duchu posłuszeństwa Ewangelii

ks. abp Józef Micha­lik

Nie pod­pi­su­je­my tego doku­men­tu dla rekla­my ani dla publicz­ne­go suk­ce­su czy też zewnętrz­ne­go pokla­sku, nie dla histo­rii nawet. Przy­pro­wa­dza nas bowiem wiel­kie i bole­sne doświad­cze­nie daw­nej i bli­skiej histo­rii wie­lu cier­pień i nie­spra­wie­dli­wo­ści, zada­nych przez kon­kret­nych ludzi i przez strasz­ne sys­te­my tota­li­tar­ne, od któ­rych nie­stru­dze­nie trze­ba się odci­nać, a któ­re zhań­bi­ły imię czło­wie­ka; przy­no­si­my tu tak­że wiel­kie i pięk­ne świa­dec­two świę­tych i męczen­ni­ków, Rosjan i Pola­ków, któ­rzy woła­ją o nowy porzą­dek miło­ści i bra­ter­stwa wśród naszych sło­wiań­skich naro­dów. Ten doku­ment pod­pi­su­je­my w duchu posłu­szeń­stwa Ewan­ge­lii, w poczu­ciu odpo­wie­dzial­no­ści za roze­zna­nie sytu­acji współ­cze­sne­go świa­ta, któ­ry jak­że czę­sto odcho­dzi od zasad moral­no­ści ponadi­de­olo­gicz­nej, trans­cen­dent­nej, i przez to pogrą­ża się w nie­wo­li samo­znisz­cze­nia, nie wie­dząc lub uda­jąc, że o tym nie wie. Świat bez Boga tra­ci bowiem szan­sę świa­tła w ciem­no­ściach i gubi klucz do napraw­dę twór­cze­go uwol­nie­nia wła­snych sił.

Frag­ment prze­mó­wie­nia wygło­szo­ne­go na Zam­ku Kró­lew­skim pod­czas pod­pi­sa­nia Wspól­ne­go Prze­sła­nia do Naro­dów Pol­ski i Rosji,

War­sza­wa, 17 sierp­nia 2012 r.