Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Misja kobiet

Ks. Arcy­bi­skup Wik­tor Skworc, Metro­po­li­ta Kato­wic­ki

Bóg zapłać wam za tro­skę o Kościół, ten bli­ski, para­fię. To wy wypeł­nia­cie w nie­dzie­le i codzien­nie nasze kościo­ły, aby uczest­ni­czyć we Mszy św., bo zna­cie jej war­tość. Was naj­czę­ściej widać na ado­ra­cji Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu. (…) Umie­jęt­nie gospo­da­rzy­cie nie­raz cięż­ko zaro­bio­nym gro­szem, aby na wszyst­ko wystar­cza­ło. To od was, kon­struk­to­rek domo­wych budże­tów, mogą się wie­le nauczyć eko­no­mi­ści; przede wszyst­kim tej fun­da­men­tal­nej praw­dy, że nie moż­na bez kon­se­kwen­cji wyda­wać wię­cej, niż się ma. Że nie moż­na na dłuż­szą metę żyć na kre­dyt, bo przy­cho­dzi czas jego spła­ty, a to bywa dra­ma­tycz­nie bole­sne w ska­li pań­stwa i rodzi­ny. (…) Bóg w szcze­gól­ny spo­sób powie­rzył kobie­cie tro­skę o czło­wie­ka, o jego życie, o jego god­ność i pra­wo do dąże­nia do szczę­ścia. (…) Bł. Marian­na Bier­nac­ka („patron­ka teścio­wych”) to wzór kobie­ty cał­ko­wi­cie odda­nej życiu, wzór tym bar­dziej waż­ny dzi­siaj, gdy nie­któ­re prą­dy myślo­we, w tym róż­ne posta­cie femi­ni­zmu, skła­nia­ją do postrze­ga­nia macie­rzyń­stwa, jako swo­iste­go ogra­ni­cze­nia narzu­co­ne­go kobie­cie. Świa­dec­two życia i ofiar­nej śmier­ci „bło­go­sła­wio­nej teścio­wej” uczy obro­ny życia od natu­ral­ne­go poczę­cia, aż po natu­ral­ną śmierć. (…) Kościół od wie­ków ogła­sza świę­ty­mi kobie­ty, któ­re w pięk­ny, szla­chet­ny, zgod­ny w Bożą wolą spo­sób, zre­ali­zo­wa­ły swe powo­ła­nie, któ­re pod wpły­wem Ducha zmie­nia­ły obli­cze zie­mi, budu­jąc kul­tu­rę i cywi­li­za­cję życia i miło­ści.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej do 100 tys. kobiet i dziew­cząt, uczest­ni­czek piel­grzym­ki
do Mat­ki Spra­wie­dli­wo­ści i Miło­ści Spo­łecz­nej, Pie­ka­ry Ślą­skie, 19 sierp­nia 2012 r.