Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Logika daru i miłości

ks. kard. Sta­ni­sław Dzi­wisz Metro­po­li­ta Kra­kow­ski

Doświad­cze­nie uczniów z góry Tabor może i powin­no być rów­nież naszym doświad­cze­niem, aby­śmy pomi­mo spo­ty­ka­ją­cych nas tru­dów i prze­ci­wieństw nie upa­da­li na duchu, lecz byli ludź­mi nadziei. W nasze życie wpi­sa­na jest rze­czy­wi­stość cier­pie­nia i śmier­ci. Jezus niko­mu z nas nie obie­cał łatwe­go życia. Powie­dział swo­im uczniom, a więc i nam wszyst­kim: „Jeśli ktoś chce pójść za Mną, niech się zaprze same­go sie­bie, niech weź­mie krzyż swój i niech Mnie naśla­du­je. Bo kto chce zacho­wać swo­je życie, stra­ci je; a kto stra­ci swe życie z mego powo­du, znaj­dzie je”. Powyż­sze, trud­ne sło­wa, może­my zro­zu­mieć tyl­ko wte­dy, gdy zgo­dzi­my się z logi­ką, któ­rą kie­ro­wał się Jezus Chry­stus. Jest to logi­ka daru i miło­ści. On umarł za nas. Nikt Mu życia nie ode­brał. On zło­żył je dobro­wol­nie w ofie­rze, aby­śmy my mie­li życie, i mie­li je w obfi­to­ści. Nasze życie ma wte­dy sens, gdy nie żyje­my dla sie­bie, nie zamy­ka­my się w sobie, ale czy­ni­my z nasze­go życia dar dla Boga i dla bliź­nich. Oto peł­na, chrze­ści­jań­ska wizja życia czło­wie­ka i jego powo­ła­nia. Tyl­ko z taką wizją może­my budo­wać w naszych śro­do­wi­skach cywi­li­za­cję miło­ści.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej w Świę­to Prze­mie­nie­nia Pań­skie­go, Cmo­las, 5 sierp­nia 2012 r.